Semmelweis-Nap alkalmából három háziorvos és két fogorvos vehetett át kitüntető elismerést Vésztő város polgármester asszonyától, Karakas Anikótól 2020. július 3-án a Sinka István Művelődési Központban.

Elsőként Gurmai László harmonikán való előadását hallgathattuk meg, majd Karakas Anikó polgármester asszony ünnepi beszéde következett.

Semmelweis Ignác életműve, pályafutása ma is mérce, szerepe a világban rendkívüli, hangoztatta Vésztő város polgármestere, Karakas Anikó ünnepi beszédében. Semmelweis Ignác munkásságát méltatva azt mondta, olyan emberre emlékezünk, akit az emberiség jótevőjeként, az anyák megmentőjeként tartanak számon. Felfedezését a pontos megfigyelés, a kórlefolyás, a bonctani leletek elemzése, értékelése alapozta meg, melyet statisztikai adatokkal támasztotta alá. A tudós felfedezésével leírta a gyermekágyi láz okát, kialakulásának folyamatát és azt, hogy a fertőzést milyen módszerekkel lehet megelőzni.

A polgármester köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a Semmelweis-napi díjátadó nem jöhetett volna létre dr. Mike László alpolgármester nélkül, aki előterjesztésében szorgalmazta a Semmelweis-nap megünneplését és kitüntetések átadását.

Semmelweis-nap alkalmából Karakas Anikó “Címzetes Főorvos” címet adományozott Vésztő Város egészségügyi alapellátásában több mint 20 éve végzett áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréséül dr. Giczei Ilona, dr. Molnár Melinda, dr. Moldován Antal és dr. Tabi László. dr. Juhász Lajos részére.

Dr. Juhász Lajos és dr. Molnár Melinda szabadságukat töltik, így az ő kitüntetésüket a munkatársaik vették át.

A kitüntetések átadása után meghallgathattuk Szabó Tamás klarinét előadását, akit zongorán kísért Domokos Balázs. Az ünnepséget egy állófogadás zárta.

 

A díjátadóról készült fotóinkat megtalálhatják Facebook oldalunkon!

A feloldott veszélyhelyzet utáni időszak soron következő képviselő-testületi ülésén két sürgősségi, és négy napirendi pontban szavazott Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 2-án a Sinka István Művelődési Központban. A testületi-ülés nem volt vita- és felvetésmentes, mégis szinte minden napirendi pontban egyetértésre jutottak a képviselők.  

A képviselő-testület hat napirendi pontot tárgyalt, amelyekben sikerült egységesen döntést hozniuk. Sürgősségi indítványként elsőként a Móra iskola tornatermének tetőszigetelésének helyreállítása, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásának elfogadása történt meg.  

A Móra iskola sporttermének felújítása azért is szükséges, mert két sportegyesület, a Vésztői Asztalitenisz Sportegyesület és a Vésztői Tömeg és Szabadidősport Egyesület azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy helyet kérjenek a termet megosztva sporttevékenységükhöz. Az önkormányzat és a Városüzem közösen felmérte a beázások általi károkat. A beázások megszüntetése és a tetőszerkezet helyrehozatala 500.000 forint. Az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja a helyreállítás költségeit.  

Szabó Sándor képviselő üdvözölte a javaslatot, és azt kérte az önkormányzattól és a Városüzem vezetőjétől, hogy a fűtés korszerűsítésre is találjanak idővel megoldást. Karakas Anikó polgármester válaszként elmondta, hogy amennyiben pályázati lehetőség adódik, akkor a fűtés korszerűsítése is megtörténik.  

Kis Bettina csoportvezető röviden ismertette az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásáról szóló indítványt. Elmondta, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a központi költségvetés terhére vissza nem térítendő támogatást az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések és felújítások támogatására. A pályázat célja a bölcsődei és óvodai ellátás, az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása és javítása, az önkormányzati hivatal épületének fejlesztése, vagy felújítása, a rendszeres testmozgáshoz szükséges feltételek megteremtése és a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A pályázati célokra fordítható összegek maximálva vannak. Intézményfejlesztésre 30 millió forintot igényelhetnek.  

Karakas Anikó polgármester asszony a két napirendi sürgősségi indítványt külön-külön szavaztatta meg, így nyolc egyhangú szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

Harmadik napirendi pontban a veszélyhelyzet időszaka alatt hozott polgármesteri döntéseket tárgyalták és vitatták meg a képviselők. Karakas Anikó polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a vészhelyzet alatt hozott döntéseket nehezen hozták meg, mivel különleges élethelyzetet teremtett a koronavírus-járvány mindenki számára. Mindezek mellett megköszönte a lakosság fegyelmezett hozzáállását a járvány idején.  

Lázár Attila képviselő az orvosi ügyelet működtetéséről, valamint a közétkeztetés szolgáltatójáról érdeklődött. A harmadik felvetésében a zöldhulladék elhelyezéséről és annak elszállításáról, valamint a településen való fűnyírásról érdeklődött a képviselő.  

A polgármester asszony válaszként elmondta, hogy az Orvosi Centrumban a kiegészítő orvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződést 2020. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbították, amelynek a kiegészítő orvosi ügyeleti ellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítják.  

A polgármesteri intézkedések egyik érdekfeszítő és sarkalatos pontja volt a fűkaszálás, fűnyírás Vésztő településén. Ezentúl a lakosoknak a portájuk előtt rendben kell tartani a területet. A közterület használatáról szóló 2/2008. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról is döntöttek.  

A Rendelet alapján:  

„16.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles – az út szegélyéig vagy széléig – az ingatlan előtt, mellett és mögött elhelyezkedő – az ingatlannal közvetlenül határos – közterület részét képező járda, valamint pázsit és gyepfelület teljes területének folyamatos tisztán tartására, rendbetételére és az ott keletkezett hulladék elszállítására, – a rendelet 2. mellékletében meghatározott ingatlanok kivételével – továbbá, téli időszakban a járda síkosság-mentesítésére.  

(2) A rendelet 2. mellékletében meghatározott ingatlanokkal közvetlenül határos közterület részét képező pázsit és gyepfelület teljes területének folyamatos tisztán tartását és rendbetételét, valamint az állami közutak mentén a sövény nyírását az önkormányzat végzi.  

(3) A Wesselényi utca teljes szakaszán az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles a sövény és az ingatlan telekhatára között elhelyezkedő, a közterület részét képező pázsit és gyepfelület teljes területének folyamatos tisztán tartására, rendbetételére.”  

(4) A közterületen keletkező hasznosítható hulladékot (gally, fűtermés, stb.) a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa felhasználhatja.”  

„16/A.§ (1) A város belterületén lévő, csapadékvíz elvezetésére szolgáló nyílt árkok rendszeres tisztán tartása annak az ingatlan tulajdonosnak, használóinak a kötelessége, akinek ingatlana előtt az árok húzódik. A tisztán tartás az árok iszaptól való megtisztítására, az abban felnövő növényzet rendszeres letakarítására, az árokba került hulladék rendszeres összegyűjtésére terjed ki.  

(2) Az árok fenékszintjének önhatalmúlag történő megváltoztatása tilos.  

(3) Az egyes ingatlanok utcai bejárója alatt az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az akadálytalan vízlefolyást biztosító, de legalább 20 cm belső átmérőjű átereszt létesíteni. Indokolt esetben ennél nagyobb belső átmérőjű áteresz létesítése is elrendelhető.  

(4) Az (5) bekezdés szerinti magánátereszeket az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek rendszeres tisztán tartani, s biztosítani, hogy a csapadékvíz azokon akadálytalanul átfolyhasson.  

(5) Az ingatlan tulajdonosa a közút szélétől 1,5 méterre nem helyezhet el, és nem telepíthet olyan tárgyat, berendezést, építményt, növényt, mely a parkolást vagy a közlekedést akadályozza, veszélyezteti.” 

A Városüzem feladata a bokrok, sövények nyírása, az út és közvetlenül a sövények közötti terület kaszálása, nyírása. Azok az idősek, rászorultak, akik mozgásukban korlátozottak, kérhetik a Városüzem segítségét a karbantartáshoz. Karakas Anikó polgármester és Gyulai András a Városüzem vezetője elmondta, hogy a zöldhulladékot a Hulladékudvar köteles befogadni, ugyan úgy a fanyesedéket is.  

Szabó Gézáné képviselő asszony félelmét fejezte ki a városkép miatt, ha a lakosság nem fogja vágni a füvet az ingatlanjaik előtt. Másik felvetése volt az útburkolatok javítása, valamint a Petőfi utcai nyertes pályázatról érdeklődött a képviselő asszony.  

Karakas Anikó elmondta, hogy a problematika leginkább az, hogy nagyon kevés a férfi munkaerő a közmunka foglalkoztatásában, mindezek mellett nagyon sok jelzés érkezik a perem területekről, és a belvárosi részekről, melyben a gondozatlan telekről tesznek bejelentést a lakosok. A polgármester asszony utasítására Lázár Zsolt közterület-felügyelő felmérte Vésztő város lakott és lakatlan ingatlanjainak állapotát. Az összeírásból kiderült, hogy a településen 2462 lakott ingatlan van, míg lakatlan 523. Az 523 lakatlan ingatlan jelentős része elhanyagolt. Ezeken az utcákon – Botond, Árpád, Kálvin, Munkás, Sas utca – elburjánzott a gaz. A 140 önkormányzati portára előző években csupán év végére, október-november környékén értek oda a munkások a gazt levágni, így maga az önkormányzati területek is elhanyagoltak voltak. Sajnos ezeken a területeken illegális hulladék helyeket kell felszámoljon az önkormányzat. A polgármester asszony felvetésében leszögezte, hogy felelős városvezetőként a negatív kritikák ellenére is fontos, hogy egységesen, mindenhol élhetővé tegyék a települést a lakosság számára. A Petőfi utcai pályázat jelenleg meghívásos közbeszerzés alatt van.  

Lázár Attila képviselő érdeklődött, hogy a Tourinform Iroda 350.000 forintos támogatása mennyire hoz eredményt a város részére. A képviselő felszólalásában azt is szorgalmazta, hogy a városban bővítsék a kamera-rendszert. Kéri Viola csoportvezető asszony válaszul elmondta, hogy nem történik kifizetés évek óta az iroda felé, mivel nem fordultak kérelemmel az önkormányzathoz.  

Gyulai András a Városüzem vezetője felvilágosította a képviselőket a Békési, valamint a Wesselényi utcán való fűnyírás lakosokra maradó terület nagyságáról. A polgármester asszony tájékoztatásul hozzáfűzte, hogy a veszélyhelyzet elmúltával visszaáll a hivatalban és a Városüzemen is a Fogadóóra, így a lakosok bizalommal fordulhatnak a vezetőhöz egyéb panaszaikkal.   

Kocsis Ádám képviselő felszólalásában a 2020-2024 évi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadását támogatta, valamint felhívást intézett a vezetőkhöz, hogy helyi rendeletben kellene szabályozni, hogy Vésztő közterületén este 22 óra után rendszeresen megjelennek fiatal 18 éven aluli cigarettázó, alkoholizáló gyermekek. Erre kéri a testületet és az önkormányzatot, hogy megoldási javaslatot dolgozzon ki. Továbbiakban megköszönte egy igével mindenki munkáját! Felszólalásában kiemelte, hogy az interneten való lakossági, képviselői megnyilvánulásokat emberi hangnemben kell megtenni, nem megalázva bárkit is emberi mivoltában.  

Lázár Attila képviselő nem tartja jó ötletnek, hogy a Tarlódombi óvodába kerüljenek át a közmunkások. A közmunkások ellátásának helyszínére az Idősek otthonát javasolta.    

Karakas Anikó polgármester a Városüzem elmúlt hónapokban végzett feladatellátásáról tájékoztatta a képviselőket:  

 • A Kerékpárút mellett veszélyes fákat vágtak ki négy alkalommal. 
 • A Békési úti közmunka irodának az áthelyezése folyamatban van. Ebből adódóan kőműves, asztalos, hidegburkoló, festő és vízvezeték-szerelési munkálatok folytak a Móra óvodában.  
 • A Védőnői szolgálat részére babakocsi tároló építése zajlott.  
 • A Katolikus Egyháznál fűkaszálás, porta rendezés történt.  
 • A Szilérben lévő juhtelephez betonút épült 150 méter hosszan és 3 méter szélesen. 
 • A 2019-ben megújított kerékpárút szélének a megtámasztását is elvégezték.  
 • Monostorétterem lapos tető szigetelésének részleges javítása megtörtént.  
 • Gyalogjárda javítások kezdődtek a Bethlen Gábor, Batthyány, Várkonyi és a Táncsics utcán.  
 • Városi Könyvtár feletti irodahelyiségek felújításra, kipakolásra kerültek.   
 • Borostyánkő Idősek Otthonában balesetveszélyes védőkorlát javítása és három helyiség tisztasági festése, valamint villanyszerelési munkálatokat végeztek. 
 • A Sinka István Művelődési Központ bejárati ajtóinak biztonsági zárcseréje megtörtént. Ajtókat javítottak, és a színházterem parkettájának csiszolása és lakkozása valósult meg. 
 • A Polgármesteri Hivatalban novemberben érkeztek meg a festők az energetikai korszerűsítést követően. A festési munkálatok mellett a Városüzem dolgozói a parkettákat az irodahelyiségekben felcsiszolták, lakkozták.  
 • A hivatal előtti szökőkút szűrőrendszeréhez szivattyút cseréltek.  
 • Kialakították a pincerészben a 380 voltos elektromos hálózatot a Főtéren tartandó rendezvényekhez.  
 • Az Orvosi Centrumhoz és a Védőnői Hálózathoz a szükséges bútorokat bútorlapból elkészítették és a 2019-ben leszállított és megrendelt bútorokat összeszerelték.  
 • Mágori Történelmi Emlékhelyen az elkorhadt kültéri padok és a büfé bútorzatának és ajtajának felújítása megkezdődött. 
 • Sajtüzemben lévő vasból készült kerekes tároló és szállító eszközök felújítása is megtörtént, valamint az elektromos hálózatot javították. 
 • Wesselényi utcában a csapadékvíz-elvezetése befejeződött.  
 • Központi óvoda pályázati úton elkészített akadálymentes feljáró földmunkáinak az elvégzéséhez is hozzájárultak, továbbá tereprendezést végeztek a Városüzem dolgozói. 
 • Az Esély-otthonokban megcsinálták a közút és a járda/kerékpárút közötti kapubejárót. 

Közfoglalkoztatásban (mezőgazdasági munkákban) összesen 127 hektáron folytatnak tevékenységet.  

 • 11 ha kukoricát, 
 • 16 ha napraforgót, 
 • 2 ha kendert és 
 • 10 ha búzát vetettek.  
 • 23 ha lucerna kaszálását végezték el a közmunkások. 
 • Mágori-domb és a hozzátartozó terület kaszálása jelenleg is folyamatban van.  
 • Az agrárkörnyezettel érintett területeken – 46 hektáron – megfelelően folytatják a földművelést.  
 • Fóliában 1000 m2 van munka, melynek 2/3-a uborka. A fennmaradó területen paradicsom és paprika található.  
 • Az anyajuh- és a feladatalapú támogatási kérelmet benyújtották. 

A polgármester asszony beszámolt az aktuális pályázatokról. Jelenleg 20 projekt fut, ebből kettő lassan véget ér.  

 • TOP-1-1-3 – Helyi gazdaságfejlesztés című pályázatában a Kinizsi úti csarnok építése. 
 • TOP-1-2-1 – „Kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése – aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása Vésztőn”  
 • Mágori projekt, melyre 219 millió forint áll rendelkezésre, melynek befejezési ideje 2021 ősze. 
 • TOP-2-1-1- Sport-és Szabadidőközpont létesítése Vésztőn című projekt, amely közbeszerzés alatt van, és a felhasználható keretösszeg 500 millió forint.  
 • TOP-3-1-1 – „Vésztő bel- és külterületi kerékpárút hálózat fejlesztése” – Vásártér utcai kövesút építése. 
 • TOP-3-2-1 – Önkormányzat energetikai korszerűsítése. 
 • Központi orvosi rendelő, orvosi centrum létrehozása. 
 • TOP-5-3-1 – “A helyi identitás és kohézió erősítése”, amely több mint egy évet csúszott, ezáltal kockázatosnak ítélték meg. 
 • EFOP-1-2-11- Esély-Otthon. 
 • EFOP-1-5-3 – “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” – Társadalmi felzárkóztatást elősegítő pályázat hamarosan lejár.  
 • EFOP-3-3-2 – “Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” hamarosan lejáró projekt. 
 • EFOP-3-7-3 – “Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”. 
 • EFOP- 3.9.2. – “Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”. 
 • VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 – „Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása”. 
 • VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – „Vésztő, Perecesi úti mezőgazdasági külterületi helyi közút fejlesztése” – „Perecesi” út építése. 
 • VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 – „Vésztői Piactér fejlesztése”. 
 • TOP-4-3-1 – “Leromlott városi területek rehabilitációja”. 
 • TOP-5-2-1 – “A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”. 
 • TOP-1-1-2 – “Inkubátorházak fejlesztése”. 
 • TOP-1-4-1 – “Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”.

A harmadik napirendi pontban a veszélyhelyzet időszaka alatt hozott polgármesteri döntésekről készített előterjesztett anyagokról a tájékoztatót meghallgatták és véleményezték a képviselők, így nyolc egyhangú szavazattal megszavazták ennek elfogadását.  

A negyedik napirendi pontban az alapítványi támogatási kérelmek elbírálása történt meg. Vésztő Város Polgármestere pályázatot írt ki a Vésztő közigazgatási területén működő civilszervezetek 2020. évi támogatására. A támogatásra Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2008. (II. 26.) számú rendeletében meghatározott feltételek mellett lehetett pályázatot benyújtani.  

Virágné Rábai Alexandra képviselő asszony, a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, hogy a civil szervezeteket együtt kezelik az egymillió forintos keret miatt. Kihangsúlyozta, hogy az alapítványi támogatásokra a pénzügyi bizottság csak javaslatot tehet. Az idei évben 13 civil szervezet nyújtotta be a kérelmét, melyből négy alapítvány.  

Az alábbi kilenc civil szervezet részesül támogatásban: 

 • Barátság Nyugdíjas Egyesület 65.000 Ft, 
 • Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület 65.000 Ft,  
 • Mozgáskorlátozottak Egyesülete 50.000 Ft, 
 • Vésztői Sérült Gyermekek Egyesület 200.000 Ft, 
 • Vésztői Településszépítők Egyesülete 65.000 Ft, 
 • Bartók Béla Népdalkör Egyesületének 40.000 Ft, 
 • Vésztői Digitális Fotóegyesületnek 65.000 Ft, 
 • Kertmegi Horgászegyesületnek 50.000 Ft, 
 • Vejsze Kulturális Egyesület részére 50.000 Forintot ítéltek meg. 

Az alapítványok részére az alábbi javaslatokat teszi meg a Pénzügyi Bizottság: 

 • Vésztői Óvodásokért Alapítvány 80.000 Ft, 
 • Vésztői Szabó Pál Általános Iskola Tehetséges Diákjaiért Alapítvány 100.000 Ft, 
 • Pénzes Noémi Alapítvány a Mazsorettekért 70.000 Ft, 
 • Pap-tanya Életforrás Alapítvány részére 100.000 Ft.

A napirendi pontot nyolc egyhangú szavazattal elfogadták.  

Virágné Rábai Alexandra képviselő, a pénzügyi bizottság vezetője informálta a képviselőket, hogy a 2020. évi költségvetésében nyári táboroztatás támogatására meghatározott támogatási keretből az alábbiak szerint biztosít pénzügyi támogatást a pályázatot benyújtott alapítványok részére:  

 1. Vésztői Szabó Pál Általános Iskola Tehetséges Diákjaiért Alapítvány (Erdei vándortábor a Zemplénben és kerékpáros vándortábor Cserhát – Börzsöny – Dunakanyar) 382.000 forintban támogatja.
 2. Vésztői Szabó Pál Általános Iskola Tehetséges Diákjaiért Alapítvány (Német nemzetiségi nyelvi tábor a Vidratanyán) 150.000 forintban támogatja.
 3. Pénzes Noémi Alapítvány a Mazsorettekért (V. Nyári Mazsorett Tábor) 100.000 forintban támogatja a pénzügyi bizottság.

A fennmaradó pénzmaradványt a tartalékalapba helyezik a jövő évre, melyet a jövő évben fogják odaítélni az elmaradt táborok részére.  

A képviselő-testület egyhangú döntéssel támogatta a bizottsági, határozati javaslatokat.  

Az ötödik napirendi pontban a testület a sportegyesületek támogatására kiírt pályázatok véleményezését vitathatták meg. A támogatásra Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2008. (II. 26.) számú rendeletében meghatározott feltételek mellett lehetett pályázatot benyújtani. 2020-ban a  sportegyesületek támogatására 3.500.000,- Ft keretösszeg áll rendelkezésre. 

 • A Vésztői Sportegyesület 1.600.000,- Ft  
 • Marvel Team Testépítő Szabadidősport Egyesület 900.000,- Ft  
 • Vésztői Asztalitenisz Sportegyesület 350.000,- Ft  
 • Turbucz István Tenisz Klub 400.000,- Ft  
 • Vésztői Tömeg és Szabadidősport Egyesület 250.000,-Ft támogatásra ítélte a testület.  

A hatodik napirendi pontban a 2019. évi közbeszerzési beszámoló. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2019. (III.27.) számú KT határozatában megállapított közbeszerzési eljárások közül az alábbiak kerültek lefolytatásra:  

 1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – „Vésztő, Perecesi úti mezőgazdasági külterületi helyi közút fejlesztése” – „Perecesi” út építése
 2. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 – „Vésztői Piactér fejlesztése”
 3. VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 – „Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása”
 4. EFOP-1.2.11-16 – Esély Otthon Vésztő városában – esélyteremtő program a fiatal korosztály részére” – I. – II. ütem (1. ütem – Bajza utcai lakások, Kossuth u. 77. szám alatti lakások; 2. ütem –Kossuth u. 79. szám alatti lakások).

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyolc igen szavazattal elfogadta a Gazdasági, Mezőgazdasági, Vállalkozásfejlesztési, Pénzügyi, Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság 2019. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóját. 

A napirendi pontok megvitatása, elfogadása után bejelentésekre, kérdésekre volt lehetőség.  

A koronavírus-járvány miatt elrendelt tantermen kívüli munkarend felforgatta az iskolai hétköznapokat! A vésztői Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 387 diákja sikerrel vette a március 16-tól életbe lépett digitális oktatásra való átállást, valamint hozta az elvárt év végi iskolai átlagot, amely a 2019/2020-as tanévben négyes volt. 

Orbán István, intézményvezető tájékoztatásul elmondta, hogy bár váratlanul érintette a gyermekeket és a szülőket a digitális oktatásra való átállás, mégis egymást támogatva, zökkenőmentesen sikerült átvészelni nemcsak a digitális oktatás akadályait, hanem a koronavírus-járvány miatti időszakot is. A 387 tanulóból, csupán 14 tanuló volt az, akikkel papír alapú oktatás zajlott. Mind a szülők, mind az osztályfőnökök egymás partnerei voltak az elmúlt három hónapban, így sikerrel tudta zárni minden gyermek a tanévet.  

Az intézményvezető kiemelte, hogy a ballagásokat osztályonként, szűk családi körben tartották meg, betartva a hatályos törvényi előírásokat. Az intézmény segítve és támogatva a szülőket június 26-tól egészen augusztus 14-ig napközis, illetve Erzsébet-táborokat szervez több mint 230 tanuló számára. Orbán István örömmel tudatta, hogy két újabb nyertes pályázat által tudnak Erzsébet-tábort szervezni 120 gyermek számára.  

 

A veszélyhelyzet elmúltával újranyithatnak a kulturális intézmények. Csaknem három hónapos leállást követően lassan élettel telik meg a vésztői Sinka István Művelődési Központ.  

A Sinka István Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Népfőiskola a járvány idején látogatókat nem fogadott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a dolgozók ne végezték volna a munkájukat, még ha az most át is alakult. A karbantartási, az adminisztratív feladatok ellátása vált a napi teendővé. A nyárra tervezett programok háttérmunkái, előkészületei is zajlanak – adta hírül Csősz Ferenc, intézményvezető.  

Csősz Ferenctől megtudtuk, hogy a kényszerű leállás alatt végezték el azokat a munkákat – takarítás, leltározás, padlócsiszolás, lakkozás stb. – ami más esetben a nyári leállás alatt zajlott volna le. Azt is megtudtuk, hogy online módon tartotta a kapcsolatot látogatóival a művelődési intézmény. A nyári táborok szervezésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek. Egyes táborok már megkezdődtek a művelődési központban.  

Az újranyitás után folyatódnak a népszerű és a sokak által már nagyon várt foglalkozások az intézményben: tánc, jóga, nyelvtanulás, különböző előadások várják a lakosokat. Nagy az igény arra, hogy ismét a megszokott rendben legyenek látogathatók az egyes intézmények – ez szinte valamennyi korosztályra értendő.  

Videónkat megtekinthetik itt!

A vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola a kialakult járványhelyzet ellenére is rendkívül jó átlaggal, 4,3 eredménnyel zárta a 2019/2020-as tanévet.

Mucsi István iskolaigazgató arról számolt be a Körös-Sárrét Televíziónak, hogy a rendkívüli helyzet ellenére az iskolában tanuló 173 gyermek és szüleik példásan vették az akadályokat, amelyet a digitális oktatásra való átállás és az otthon tanulás okozott. Az igazgató úr elmondta, hogy egy kibocsájtó istentisztelet keretében 2020. június 14-én elköszöntek a ballagó diákoktól. Elmondása szerint bár voltak gondok a hirtelen jött átallással, mégis a tanulók 90%-a sikerrel vette az akadályokat.

Az iskola – egy lehetséges második hullám esetén – továbbiakban is felkészülten várja a következő tanévet. A Kis Bálint Református Általános Iskola vezetése megtette a megfelelő lépéseket a digitális oktatás esetleges folytatására.  

Videónkat megtekinthetik itt! 

A koronavírus-járvány és a fennálló kormányzati előírások miatt idén elmaradt a pedagógusok ünnepi köszöntése. Karakas Anikó, Vésztő város polgármestere és dr. Mike László alpolgármester közös videóüzenetben köszönte meg a Vésztői Négyszínvirág Óvoda, a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Kis Bálint Református Általános Iskola pedagógusainak, nevelőinek áldozatos munkáját.  

1952 óta ünnepeljük hazánkban a Pedagógusnapot. Megemlékezik és ünnepel minden település, mert mi magunk és gyermekeink tudásunkat, tehetségünket, kitartásunkat, magaviseletünket tanárainknak, mentorainknak köszönhetjük. Nekik köszönhetjük a legtöbben, hogy milyen emberekké válunk. Ők azok, akik a bölcsődétől kezdve, az óvodán és az iskolán át osztályoznak, bátorítanak, ha kell, szidnak minket, de mindig szem előtt tartják fő céljukat, hogy minden egyes nappal egyre jobb emberekké váljunk, akik megfelelő ismeretekkel lépnek ki a nagy betűs életbe!  

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város érdekeinek előre mozdításában, fejlődésének elősegítésében, kimagasló, példamutató, valamint a település ismertségét és jó hírnevét elősegítő tevékenységet kifejtő állampolgárok és közösségek munkájának elismeréseként 2011-ben rendeletet alkotott.  

“Vésztő Közneveléséért” kitüntetést adományoz a testület Tölcsér Jánosné nyugdíjas pedagógus, volt iskolaigazgató számára. Az Önkormányzat által Aranydiplomában részesül Fekete Gáborné és Szöllősi Sándorné, nyugdíjas óvodapedagógusok. A 2019/2020-as tanévben négy pedagógus kérte nyugdíjazását Vésztő városában. Nyugdíjba vonul Takács Zsigmondné, Juhász Jánosné, Szegediné Kutasi Emma és Petrusánné Bányai Mária. Köszönjük munkájukat!  

Az elmúlt hónapok megfeszített munkájáért hálásak vagyunk a pedagógusoknak. Ezúton gratulálunk a kitüntetett pedagógusok számára és további sikeres, kitartó, eredményes munkát kívánunk a pedagógustársadalomnak! 

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

Sorban rakják a szegélyköveket a Okány felé, Vésztőről kivezető úttal párhuzamosan. A fejlesztésre nemcsak rekreációs célból van szükség, hanem a baleset-megelőzés miatt is. Fontos továbbá, hogy a készülő kerékpárút csatlakozzon a város belterületén található kerékpárút hálózatához. 

Vésztő Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy élhető várost alakítson ki. Ebbe beletartozik a kerékpárral való közlekedés lehetősége is. A beruházásra TOP-os (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú) forrásból kerül sor, melynek a teljes összege nettó 91.818.860 forint. A kivitelezést a Laurus Duo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hajtja végre, akik ár-érték arányban a legjobb ajánlatot adták.  A Batthyány utcán zárt csapadékvíz-csatorna kiépítése indokolt, valamint ezen a szakaszon a közlekedésbiztonság fokozása is. A Vásártér utca teljes hosszában 632 méteren, 2 méter széles kerékpárút készül el az őszig. A kerékpárút további 630 méteren folytatódik tovább az Okány felől érkező 4235-ös számú közút mellett.  

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

Május utolsó vasárnapja a gyermekeké, mivel hazánkban ezen a napon ünnepeljük a gyermeknapot! A gyermeknapra tervezett változatos és sokszínű programok idén elmaradnak a koronavírus-járvány miatt.

Vésztő Város Önkormányzata a közelgő gyermeknap alkalmából minden 14 év alatti vésztői gyermeknek egy jelképes kis csomaggal kedveskedik! Ez a településen összesen 1008 gyermeket érint. A babák számára készített csomagban találhatunk baba piskótát és bébiételt, míg a nagyobb gyerkőcök tejcsokoládét, vésztői sajtot és rostos üdítőt is kapnak!

Vésztői érlelt sajtot is kapnak a gyermekek!

A csomagok kiosztására május 26-án, 27-én és 28-án kerül sor a Városüzemeltetés és a Móra Iskola udvarán délelőtt 9 és 12 óra, valamint délután 13-15 óra közötti időpontokban.  

L.T.

 

A Gyulai Mentőállomás új, korszerű eszközökkel felszerelt mentőorvosi kocsit kapott, növelve nemcsak a város, hanem a térség ellátásbiztonságát.


Hivatalosan is átadásra került az új mentőorvosi-mentőtiszti kocsi 2020. május 21-én a gyulai Mentőállomáson. Az ünnepélyes átadáson részt vett dr. Kovács József országgyűlési képviselő, dr. Görgényi Ernő Gyula város polgármestere, dr. Zentay Attila regionális igazgató és dr. Sárosi Tamás megyei tisztifőorvos.  

Az Országos Mentőszolgálat az utóbbi évek legnagyobb gépjárműbeszerzését hajtja végre, ennek eredményeként növekedett a gyulai Mentőállomás gépjárműparkja. Dr. Zentay Attila regionális igazgató ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat 2010-től egészen 2020 végéig 1047 új mentő gépjárművével bővíti eszközparkját. A regionális igazgató beszédében kitért arra, hogy az új mentőautók kialakításához bevonták a bajtársakat, akiknek javaslatait beépítették az új gépjárművek kialakításához. Kiemelten fontos volt, hogy az új mentőautó minél biztonságosabb és egészségesebb munkavégzést biztosítson az egészségügyi dolgozók részére. Ennek egyik eredménye, hogy az ülő betegeket egy rámpa segítségével tudják kigurítani az üléssel együtt a mentősök. 

Dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője megköszönte a bajtársak munkáját, akik nap mint nap helyt állnak a különböző egészségügyi sürgősségi esetekben, továbbá kiemelte a mentőápolók, mentőtisztek emberfeletti munkáját is, akik nagymértékben hozzájárultak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. 

Dr. Görgényi Ernő polgármester köszönetet mondott a mentőállomás dolgozóinak, hiszen mint mondta az utóbbi időben a COVID-teszteket is nekik kellett elvégezni, veszélyeztetve ezzel saját egészségüket. A polgármester ezt követően Gyula Város Önkormányzat nevében biztosította a Mentőállomást, hogy a jövőben is számíthatnak a támogatásukra, az együttműködésükre. A gyulai polgármester az Országos Mentőszolgálat fennállásának 72. évfordulója alkalmából a magyar mentésügyért hosszú időn át végzett kimagasló tevékenységéért oklevelet vehetett át dr. Zentay Attilától.  

Az ünnepi köszöntők után szalagátvágással átadták az új mentőautót, és a mentőállomás dolgozói átvehették az autóhoz tartozó kulcsot is.  

Írta: Lingurár Tímea

Köszönet és elismerés minden dolgozónak és helyi lakosnak – ezzel is jellemezhetnénk a Fogadóóra soron következő interjúját, melyet Szeghalom város polgármesterével, Macsári Józseffel készítettünk. A polgármester a szóbeli tájékoztatójában kitért a település költségvetésére, a helyi fejlesztésekre, az elvont pénzösszegekre, az elmaradt városi ünnepségekre és a lakosság járványügyben tett helytállására is! 

Mint kiderült, az önkormányzaton és a város valamennyi intézményében folyamatos volt a munka, továbbá nem váltak meg egyetlen egy dolgozótól sem. A polgármester külön kiemelte a napközikonyha dolgozóit, akik 100%-os kapacitással és odafigyeléssel dolgoztak és dolgoznak a mai napig is, de az idősek otthonának munkatársainak létfontosságú feladatellátását és helytállását is említette.

A városvezető tájékoztatása alapján kiderült, hogy néhány olyan fejlesztés elmarad, amelyet 100%-ban az önkormányzat büdzséjéből finanszíroztak volna. Helyi fejlesztésként megvalósul a bölcsőde felújítása vagy a kerékpárút folytatása a Bocskai utcai szakaszon, de hasonló nagy fejlesztés lesz az Árpád-házi királyok emlékparkja is.  

A közmunkaprogram fontosságáról is beszélt a polgármester, majd a járvány miatt munkanélkülivé vált lakosokról, idősekről számolt be. Az önkormányzat 80 család számára juttatott el eddig 10.000 forint értékű élelmiszercsomagot, és további 25 család részére adott nagyobb értékű anyagi támogatást, hogy átvészeljék ez a helyzetet.  A városvezető egyben örömét fejezte ki, hogy több munkanélkülivé vált lakos a járvány időszakban folyamatosan keresett helyi- és megyei szinten is állást.

A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a helyi gépjárműadó elvonás mellett, több adónem elvonása is súlyosan érinti a települést. Ez az összeg elérheti akár a százmillió forintot is! 

Bővebb információ az interjúban hallható! 

Macsári József polgármester úrral készült interjúnkat az alábbi linken tekinthetik meg!