Önkormányzati híreinkben rendszeresen figyelemmel kísérhetik Szeghalom, Vésztő és Dévaványa város polgárai a képviselő-testületi ülések élő közvetítését és azok ismétléseit, továbbá fogadóóra műsorunkban a három település polgármesterével beszélgetünk a településeket érintő történésekről.

Az idei év második képviselő-testületi ülésen a testület szavazott a 2020.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, a belső ellenőrzésről, SZMSZ szabályozásról, ösztöndíj rendszer felállításáról, a művelődési központ munkatervéről és szolgáltatási tervéről, az óvodai beiratkozásról, valamint a Vésztői Újság megreformálásáról is. 

A képviselő-testület tizenkét napirendi pontot tárgyalt, amelyben végül szinte mindegyikben sikerült döntést hozni.  

Az első napirendi pontban az önkormányzatoknak, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani a testületnek – tájékoztatta a jelenlévőket Karakas Anikó polgármester asszony. A Korm. rendelet 2. § (1) szerint az önkormányzat saját bevételének minősül a helyi adóból származó bevétel; az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel; az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel; a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel; a bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint, adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása; a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára; a váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke; az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege; a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár; a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték; a hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 

Az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege egyik évben sem éri el az 50%-os jogszabályi küszöbhatárt. A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, majd egyhangúan elfogadta. 

A második napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról folyt az egyeztetés. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 2 806 567 e Forintban, a bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 588 058 ezer Forintban határozta meg. A költségvetési rendelet hatálya kiterjed Vésztő Város Önkormányzatára, Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalra, a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsődére, a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola, és Városi Könyvtárra, a Vésztői Városüzemeltetési Irodára, valamint Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeumra. A hiánycsökkentésről tett javaslatot Kéri Viola osztályvezető asszony, aki Szabó Gézáné képviselő asszony felvetéseire is reagált a költségvetéssel kapcsolatban. A napirendi pont hét igen, egy tartózkodás mellett elfogadásra került. 

A harmadik napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről döntöttek. A képviselő-testület 2019. december 18. napján tartott ülésén 266/2019. (XII. 18.) számú KT. határozatával döntött Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervéről, melyben a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”; a Központi orvosi rendelő – “Orvosi Centrum” megvalósítása Vésztőn” és TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00049 azonosító számú pályázat támogatásainak felhasználásának ellenőrzését jelölte meg. Vésztő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Cs.A.Cs. Könyvvizsgálói és Informatikai Zrt. céget bízza meg Vésztő Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervében jóváhagyott ellenőrzések lefolytatására az árajánlatában szerepeltetett bruttó 635.000 Ft összegű megbízási díjért. A két feladatra összesen 20 revizori napot számoltak. A polgármesteri tájékoztató után a képviselők egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.  

A negyedik napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött a tanács. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó helyi szabályozást jelenleg a 23/2014. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. A képviselő-testület 2019. novemberi testületi ülésén módosította az SZMSZ-t. A mostani rendeletmódosítást az indokolja, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet, több kormányzati funkció megnevezését változtatta meg, így szükséges ezek átvezetése a szervezeti és működési szabályzaton. 

A megnevezésében változott kormányzati funkciók:  

 • Köztemető-fenntartás és -működtetés;  
 • Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás; 
 • Háziorvosi alapellátás; 
 • Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok; 
 • Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés; 

A rendeletből kivezetésre kerülő kormányzati funkciók az alábbiak az Adó-, vám- és jövedéki igazgatás; a Rövid időtartamú közfoglalkoztatás; a Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás; az Építményüzemeltetés és a Takarítás. 

A rendeletbe felvenni kívánt kormányzati funkciók: 

 •  Közterület rendjének fenntartása 
 • Bűnmegelőzés 
 •  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 • Mezőgazdasági támogatások 
 •  Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
 • Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 • Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
 • Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 • Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
 •  Zöldterület-kezelés 
 •  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 • Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
 •  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 •  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 • Civil szervezetek programtámogatása 
 • Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások 
 • Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
 • Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
 • Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei. 

A polgármester részletes tájékoztatója után elfogadásra került a napirendi javaslat. 

Az ötödik napirendi pontban döntéshozatal született a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről. Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület 2020. évi ülésterve alapján júliusban rendes képviselő-testületi ülés nem lesz, így a nyári igazgatási szünet időpontja 2020. július 1. – 2020. július 31., a téli igazgatási szünet 2020. december 21. – 2021. január 3. közötti időszakban javasolt. Mint kiderült, a hivatalban dolgozók leterheltsége miatt az éves rendes szabadságok kiadása nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet elrendelésével a szabadságok kiadása megkönnyíthető. Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, a lakossági ügyfélfogadást biztosítani kell. Az alábbi időszakokra tett elrendelést: nyári igazgatási szünet: 2020. július 1. – 2020. július 31. (23 munkanap); téli igazgatási szünet: 2020. december 21. – 2021. január 3. (7 munkanap). A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed, továbbá figyelembe veszi, hogy 2021. január 4-én hatályát veszti a rendelet. A képviselőknek felvetései és némi aggályai támadtak az ügyelet folyamatosságával kapcsolatban, amire megnyugtató választ kaptak a település vezetőjétől. Ezt követően elfogadásra került a napirendi pont. 

A hatodik napirendi pontban Vésztő Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására tettek javaslatot. A felülvizsgálatot követően szükségessé vált az együttműködési megállapodás módosítására, mivel az önkormányzat a nemzetiségi feladatok sikeresebb végrehajtása érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adta a tulajdonában lévő Vésztő, Kossuth Lajos utca 49-51. szám alatti ingatlan II. emelet 6. számú helyiségét, amelyet már igénybe is vehettek – tájékoztatta a jelenlevőket Karakas Anikó. 

A hetedik napirendi pontban döntéshozatal született a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodásról. Vésztő Város Önkormányzata a település közrendjének, közbiztonságának megóvása és javítása érdekében Vésztő belterületén digitális térfigyelő kamerarendszert épített ki. A térfigyelő kamerák által továbbított felvételek a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett munkaállomásra kerülnek továbbításra, illetve rögzítésre és az adatok tárolása is itt történik, azonban a kamerarendszer által közvetített élőképek a Szeghalmi Rendőrkapitányság objektumában működő szolgálatirányító parancsnoki helyiségben elhelyezett munkaállomásra kerülnek továbbításra. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta és támogatta az együttműködési megállapodást a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A javaslatot egyhangúan megszavazta a képviselő-testület. 

A nyolcadik napirendi pontban „Helyi Ösztöndíj Program” támogatási szabályzatának elfogadása a „Humán szolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című EFOP-1.5.3-16-2017-00113 pályázathoz kapcsolódóan tett napirendi javaslatot Karakas Anikó polgármester. Vésztő Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei (Bélmegyer Község Önkormányzata, Körösladány Város Önkormányzat, Körösújfalu Község Önkormányzata, Szeghalom Város Önkormányzata, Vejsze Kulturális Egyesület) 2017. Évben Konzorciumi Együttműködési Megállapodást írtak alá a projekt megvalósítása érdekében. A pályázat célja a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a célterületén élő 25 év alatti fiatal lakosság számára, illetve a humánszolgáltatásban (oktatás, közművelődés, egészségügy, szociális terület) dolgozók tanulmányainak támogatására. Fő célja megfelelő anyagi feltételek biztosítása a 25 év alatti, átképzés és nyelvvizsga megszerzése esetén 25 év feletti lakosság helyben tartására. Dr. Mike László alpolgármester indítványozta, hogy az egészségügy-orvostudomány területén tanulókat kiemelten támogassa a pályázat. Szabó Sándor és Kocsis Ádám képviselő urak is elfogadásra és támogatásra ítélték a napirendet, amelyet a bizottságok is egyhangúan támogattak. 

A kilencedik napirendi pontban a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár 2020. évi Munkatervét és Szolgáltatási Tervét tárgyalták. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár fenntartója, az intézmény 2020. évre vonatkozó munkatervét és annak részeként éves szolgáltatási tervét elfogadta. A képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében elrendeli az intézmény elfogadott 2019. évi szolgáltatási tervének a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon történő közzétételét legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. Csüllög László képviselő a január végi testületi ülésen jelezte elégtelenségét az akkori anyaggal kapcsolatban, amit a művelődési központ nyújtott be. A mostani munkatervet elfogadhatónak és részletesnek tartja már, amit támogat is. A Sinka István Művelődési Központ 2020.évi munkatervét egyhangúan elfogadott a képviselő-testület. 

A tizedik napirendi pontban a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás időpontjának és az intézményi működés egyes elemeinek meghatározásáról döntött a testület. A jogszabályi előírások értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a felvétel időpontjáról, valamint határozza meg az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét, és az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé az EMMI rendeletben meghatározottak szerint.  

 1. Az óvodába történő jelentkezés módja és a felvétel időpontja: 

A Vésztő Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda esetében a beiratkozás a központi óvodában történik az intézmény vezetője által kijelölt helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével, ahol a szülőnek be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját; gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát. Az óvoda intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az EMMI rendeletben meghatározott időkereten belül a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás a 2020. év április hó 27-30-ig tartó időszakban 7.30 – 17.00 óra között történik meg.  

 1. Az óvoda heti és éves nyitvatartási ideje: 

Az EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése akként rendelkezik, hogy az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  

A Vésztő Város Önkormányzatának fenntartásában működő Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde telephelyei hétfőtől-péntekig 6.30 órától 17.00 óráig tartanak nyitva. 

Az óvoda tervezett nyári nyitva tartására vonatkozóan: 2020. június 19-ig minden óvoda nyitva tart. 2020. június 12-től július 17-ig a Központi Óvoda tart ügyeletet. 2020. július 20-tól augusztus 21-ig a Komlódi-falvi Óvoda és Mini Bölcsőde tart ügyeletet. 2020. augusztus 24-től minden óvoda nyitva lesz.  

III. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje:  

A bölcsőde ebben az évben mindösszesen két hét időtartamban, 2020. év június hó 22. napjától július hó 3. napjáig tartana zárva. Nyitás július 6-án. 

A Képviselő-testület a 2020/2021-es nevelési évben a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsődében indítható óvodai csoportok számát kilenc csoportban határozta meg. Az óvoda intézményvezető távolmaradása miatt nem kaptak választ több kérdésükre a képviselők. A képviselő-testület a napirendi pontot a kérdések megválaszolása nélkül is elfogadta. 

A tizenegyedik napirendi pontban Lázár Attila és Csüllög László önálló képviselői indítványát tárgyalta a testület a Vésztői Újság megjelenésével kapcsolatosan. Az indítványban több kérdést is felvettek a képviselők a polgármester és a jegyző számára. A képviselők indítványozzák a Vésztői Újság arculatváltását, valamint a cenzúrát és az újság élére felelős szerkesztőt kívánnak, aki felel az újság teljes tartalmáért, megjelentetéséért. Csüllög képviselő a megjelentetés gyakoriságáról is érdeklődött. Szabó Gézáné képviselő asszony részletesen, visszamenőleg számadatokkal mutatta be a Vésztői Újság megjelentetésével kapcsolatos adatokat. A polgármester asszony az arculatváltás időtartamának 2020. június hónapot jelölte meg. A napirendi pontról nem született döntés. 

A tizenkettedik napirendi pontban a polgármester szóbeli tájékoztatóját hallgathattuk meg. Karakas Anikó elmondta, hogy az Esély Otthonnal kapcsolatos pályázat a végére ér hamarosan, és a nyertes pályázók március 1-vel vehetik igénybe a lakásokat. A városvezető és az alpolgármester tárgyalást folytatott a Lidl vállalattal az esetleges letelepedés miatt, amelyről most nemleges választ kaptak. A Temető zárhatósága is megoldódik, hiszen megrendelésre kerültek a kihelyezésre kerülő táblák, amelyen a nyitvatartási idő lesz feltüntetve. Erről a lakosságot értesíteni fogják több fórumon is.  

A beszámoló után Csüllög László képviselő a lakosokat metszési munkálatokra hívta, amelyet a héten vasárnap kívánnak megtartani. Bővebb információt a lakossági akcióval kapcsolatosan a képviselő úrtól kérhetnek.  

Korábban az ismert kábítószerek közé a heroin, a kokain, az amfetamin, a meth, az LSD, és sok más olyan drog tartozott, amelyek kiszámítható hatásokkal és mellékhatásokkal bírtak. A dizájner drogok tíz éve vannak jelen Magyarországon, terjedésüket az is bizonyítja, hogy egyre több tiltott szer kerül fel a tiltott pszichoanyagok listájára

Több felmérés is bizonyítja, hogy amíg a szegényebb rétegekben az idősebb korosztály leginkább alkohol problémákkal küzd, addig a fiatalok már 12-13 évesen használják ezeket az ismeretlen szereket. Ezeknek a szereknek nem ismert a pontos összetételük, sem a hatásuk. Nem tudni, hogy honnan származnak, üzletek is árusítják, de dílerektől vagy a neten rendelve is könnyen beszerezhetőek. Sok szert árulnak fürdősóként, illatosítóként, és növényi tápszerként is. Gyakorlatilag minden fogyasztó egyfajta veszélyes kísérletnek teszi ki magát. Jellemzően Ázsiából (Kína, India) hozzák be, ahol olcsó alapanyagokból és munkaerővel állítják elő az újfajta drogokat. Még eladáskor sem kerülnek sokba, de így is nagy rajtuk a haszon. Jelen vannak tabletta, por, inhalátor formájában, szívva, szippantva, néhány fajtát akár intravénásan is adagolhatnak maguknak a fogyasztók.

A kábítószer-fogyasztásról kérdeztük a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét, dr. Szombati Andreát. 

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

Békés megyei útjain a tavalyi évben 546 közlekedési baleset történt. A hatóságok rendre felhívják a közlekedésben résztvevők figyelmét a közlekedési szabályok maradéktalan betartására. Habár csökkenő tendenciát mutatnak a számok, szinte  minden esetben megállapítható és elmondható, hogy a balesetek során valaki valamilyen mulasztást követett el.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindenkit hazavárnak, attól függetlenül, hogy az illető gyalogosan, vagy járművel vesz részt a közlekedésben. Mindezek mellé a közlekedési balesetek számát növelik az ittasan vezetők is. A sofőrök nem csak a jogosítványukat veszíthetik el, hanem a több tízezer forintos bírság mellé rosszabb esetben jogi következményeket von maga után az ittas vezetés.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, dr. Szombati Andreát kérdeztük a megye útjain történt balesetekről, azok  okairól és következményeiről. 

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

A 2020-as év első képviselő-testületi ülésen kisebb-nagyobb viták alakultak ki a tagok között. A testület szavazott sürgősségi indítványban, a 2020. évi költségvetés első fordulóját is hosszasan tárgyalták, nem várt indulatokat kavart a művelődési központ éves programtervezet néhány eleme, valamint tájékoztatást kaphattunk a sertéspestis járványról, az ebösszeírásról és a madárinfluenzáról. 

A képviselő-testület tíz napirendi pontot tárgyalt, amelyben végül kilencben sikerült döntést hozni.  

Karakas Anikó polgármester asszony a napirendi pontok megtárgyalása előtt sürgősségi indítványról kért döntést a testülettől a TOP-1.2.1-es Kulturális és öregségi helyszínek turisztikai fejlesztésének pályázata kapcsán, amelyben szükséges a helyi építési szabályzat módosítása, hogy a közbeszerzés kiírásra kerüljön és folytatódjanak a munkálatok Mágoron. Kis Bettina csoportvezető röviden beszámolt a pályázat állásáról, és az elmúlt két évben végzett pályázati tevékenységről. Beszámolójában kitért arra, hogy Vésztő-Mágort 2018. év végén kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította a képviselő-testület. Ezt követően 2019 tavaszán partnerségi tárgyalások folytak egészen április végéig. 2019. április 24-én egyeztető tárgyalást kezdeményezett a vésztői önkormányzat a szakhatóságokkal. A Békéscsabai Járási Hivatal Építési- és Örökségvédelmi Osztályának és a Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztály vezetői ismertették az önkormányzattal, hogy az eljárás és engedélyeztetés miatt szükséges egy örökségvédelmi- és környezeti hatástanulmányt elkészíteni a beruházással kapcsolatban. A találkozót követően nem folytatódott érdemi tárgyalás a hatóságokkal, és elakadt a munkafolyamat. 

Csüllög László képviselő felvetésében a pályázati eljárási rendet sérelmezte. Dr. Mike László alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy ez egy mulasztás az önkormányzat részéről, amelyet most kell megoldani. A hozzászólásokat követően a polgármester asszony felolvasta a határozatot, amelyet egyhangúan, kilenc igen szavazattal elfogadtak. 

A Szervezeti- és Működési Szabályzat 15. szakászára hívta fel a figyelmet Karakas Anikó polgármester. A szakasz tartalmazza a napirendek megtárgyalásait. Mint mondta, azok, akik megjelennek a nyílt ülésen, a napirendhez kapcsolódóan három percben kifejthetik véleményüket, viszont az elmondott hiányosságokat, problémákat továbbítani tudják az illetékesek számára. A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy a város működésével és a felmerülő problémákkal az arra illetés személyeket keressék fogadóórán vagy a helyi csatornákon juttassák el panaszaikat, amelyet elsősorban a Városüzemeltetésen kell jelezni. 

A képviselő-testület az első napirendi pontban döntéshozatalt kért részvényjegyzésről az ALFÖLDVÍZ Zrt. működésének fenntartása érdekében. A testületi tagok a meghívott vezetőket, dr. Onody Gyula osztályvezető és Tinkáné Zvara Erzsébet 2. számú Területi Divízió vezetője válaszolt a felmerülő kérdésekre. Csüllög képviselő támogatja az Alföldvíz Zrt. kérelmét. Dr. Mike László alpolgármester a kormányzati támogatásról érdeklődött, majd Lázár, Berke, Szabó Gézáné és Szabó képviselő is kérdéseket rakott fel a vezetők számára a részvénnyel, vízminőség javítással, az arzén tartalommal, a vízvezeték rendszer cseréjével kapcsolatosan. A városvezető, Karakas Anikó hozzászólásában ismertette, hogy jelenleg nem tud a város a tőkeemelésre igent mondani. Ezután a képviselők szavazták, melyben 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és elutasították az Alföldvíz Zrt. kérelmét.  

második napirendi pontban adásvételi szerződések megkötéséről döntöttek a fotovoltaikus erőművek létesítésének helyszínéül szolgáló, vésztői 0218/5, 0218/6, 0218/7 és 0218/10 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a képviselők. 

harmadik napirendi pontban a 2020. év költségvetés tárgyalása vette kezdetét, amelyet február 15-ig kell elvégezni. Kéri Viola osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit továbbra is jelentősen meghatározza a központi költségvetésből származó támogatás. A normatív állami támogatás mértékét a lakosságszám, a kötelezően ellátandó feladatok mennyisége, valamint az adóerő képesség alakulása határozza meg. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2 milliárd 888 millió 913 ezer (2.888.913eFt) forintban határozta meg. Az önkormányzati költségvetés összeállításakor 79 millió forint hiánnyal terveztek, amelyet egy második körös tárgyaláson kell 0 forintos hiányra produkálni. A képviselők az osztályvezetőt tudták kérdezni az összeállított költségvetésről, valamint véleményüket fejezték ki, és alternatívakat kértek a hiány csökkentésére a vezetőtől.  

Szabó Gézáné képviselő asszony örömét fejezte ki, hogy a TOP-1.2.1-es pályázat fejlesztési tartalékban 115 millió 630 ezer forintos összeg szerepel, így a 2019. november 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen elhangzott vádakat egyértelműen megtudja cáfolni, amelyet az átadás-átvételi jegyzőkönyv is tanúsít. A Csüllög László és Szabó Gézáné között kialakult vitának Karakas Anikó polgármester vetett végett, majd megkérte a képviselőket, hogy a költségvetésre tegyenek javaslatot.  

A bizottság is megtárgyalta a költségvetést, amelyet elfogadásra ajánlott a képviselő-testületnek, amelyet 7 igen, 2 tartózkodással elfogadtak.  

negyedik napirendi pontban a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát fogadták el a képviselők. 

2020. január 1-től lépett hatályba a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet, amely több kormányzati funkció megnevezését megváltoztatta, emiatt az ötödik napirendben a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását hagyták jóvá. 

hatodik napirendi pontban a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása történt meg. Karakas Anikó polgármester asszony számára 2020. évben összesen 46 munkanap szabadság áll rendelkezésre.  

Technikai döntésként szerepelt az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése szerepelt a hetedik napirendi pontban. Vésztő, valamint Körösújfalu települések vonatkozásában kötelező felvételt biztosító iskolaként a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szerepel. A Képviselő-testület egyetért a Gyulai Tankerületi Központ által meghatározott, a településen kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának 2020/2021. tanévre vonatkozó tervezett kialakításával.  

nyolcadik napirendi pontban az Orvosi centrum hiányzó bútorzatának pótlásához szükséges pénzeszközről való átadást tárgyalták. A 2019. december 18-án tartott ülésen a testület támogatta az Orvosi Centrum és Védőnői szolgálat eszközeiben tapasztalt hiányosságok pótlását, beszerzését a 2020 évi költségvetés terhére. A rendelőkben már biztosított a bútorzat egy része, illetve folyamatban van a pályázati forrásból megfinanszírozott bútorok szállítása is, de az orvosok rendelőbe való mihamarabbi beköltözéséhez és rendeltetésszerű működéséhez szükséges további bútorzat kialakítása 1 millió forintot biztosít az önkormányzat a 2020. évi fejlesztési céltartalék terhére. A képviselők kérdéseire, hogy milyen bútorok kerülnek kialakításra dr. Mike László alpolgármester válaszolt. A beszámolójában elmondta, hogy munka, vizeletes- és rakodóasztalok, ablakszegély pótlás, tárolószekrény, ebédlőasztal, étkezőszék, pelenkázó, pólyázó, adminisztrációs- és mérlegasztal kerül kialakításra, amelyet a Városüzem készít el.  

Nagy vitát kavart a kilencedik napirenden szereplő előterjesztésben a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár 2020. évi városi programtervének tervezete, amelyet végül levettek a napirendi pontok közül, mert további költségkalkulációkat- és nagyobb részletességet kértek a képviselők a Sinka István Művelődési Központtól.  

Az utolsó napirendi pontban Karakas Anikó polgármester a két ülés között végzett munkájáról, valamint a jelenleg futó pályázatokról számolt be. Beszámolójában kitért arra, hogy jelenleg a városban 99 darab ledes lámpát szereltek fel és 60 darabot a használtak közül a jobb világítás érdekében. A szemétszállítás kapcsán is tárgyalt az illetékesekkel. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy télen reggel 6:30, nyáron 6:00 órakor viszik el a kukákat, amelyekbe nem lehet salakot tenni. Ilyen esetben nem is szállítják el a hulladékot a porták elől. 

A pályázatokat státuszával kapcsolatban tizenöt pályázatról számolt be részletesen a városvezető. Ezek közül öt EFOP-os, és hét TOP-os pályázatról, amelyek nagy része lassan véget ér és elszámolás alá kerülnek.  

A polgármester beszámolóját követően a képviselők kérdéseket intézhettek a vezetőhöz, amelyben érdeklődtek a világítás cseréjéről, a salak elhelyezéséről, a Sportcsarnok építésével kapcsolatos aggályaikat is kifejthették és megvitathatták.  

Karakas Anikó meghívására Dr. Sánta Endre állatorvos tájékoztatta a képviselőket a sertéspestis, a madárinfluenza és az ebösszeírásól. A sertéspestis kapcsán elmondta, hogy a településen 146 sertéstartó van, így a sertésállomány Vésztőn 1000 darab. Kiemelte tájékoztatójában, hogy a sertéstartókat terheli a vérvétel laboratóriumi ellenőrzésének a megfizetése, valamint minden egyes esetben az eladás és a vágóhídra szállítás előtt a Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz kell az engedélyt benyújtani.  

Évindító önkormányzati fórumot tartott a Békés Megyei Önkormányzat, amelyen a települési- és a megyei nemzetiségi önkormányzatokat, az egyházakat és egyéb civil szervezeteket érintő aktuális témákról tartottak koordinációs értekezletet. A fórumon beszédet mondott többek között dr. Takács Árpád; Zalai Mihály és Gyopáros Alpár.  

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke a TOP-os programokról beszélt, melyben kiemelte, hogy Békés megyében 62 milliárd forint értékben születettek támogatói döntések, amelyek már megvalósultak vagy folyamatban vannak. 

Mint kiderült, a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban beadott projektek felével a kedvezményezettek 2019 végéig elszámoltak, a pályázatok egy része kivitelezés alatt áll, és vannak közbeszerzés vagy tervezés alatt álló fejlesztések is. Az épitóipari árak emelkedése miatt Békés megyében a költségnövekedés miatt 26 igényt hagytak jóvá 445 millió forint értékben. További 18 kérelem vár még feldolgozásra, és eddig 464 projektet világítottak át 150 milliárd forint értékben 

Dr. Papp Emese, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának főosztályvezetője a Belügyminisztérium önkormányzati pályázati lehetőségeiről tartott előadást a megjelenteknek. Beszédében kihangsúlyozta, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre 6 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, míg a megyei önkormányzatok fejlesztési feladatinak támogatása 300 millió forint. Öt milliárd forintos keretet lehet megcélozni a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásnál. Az önkormányzatok rendkívüli támogatására 8 milliárd forint áll rendelkezésre, a vis maior támogatásra 6,1 milliárd, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 1,5 milliárd, a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatására pedig 40 milliárd forint. 

Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Magyar Falu Programról és a várható új kiírásokról beszélt. A program céljait határozta meg, miszerint szükséges megállítani a falvak elnéptelenedését és a népességcsökkenés visszafordítására kell törekedni. A kistelepülésekről való elvándorlás főbb okaiként a közösségi élet hiányát, a közlekedés, az infrastruktúra és az intézményrendszer fejletlenségét említette. A Magyar Falu Programban múlt évben 15 pályázati kiírás jelent meg, valamint idén több pénz jut az alsóbbrendű utak felújítására is. 

Fotó: Zentai Péter

Az év első nagyobb rendezvényeként Szeghalom Város Önkormányzata hagyományaihoz híven, január 24-én köszöntötte azoknak a cégeknek a vezetőit, amelyek a legtöbb iparűzési adót fizették be a település kasszájába. 

Az önkormányzat nevében Macsári József polgármester köszönte meg a befizetett adóforintokat. A polgármester tájékoztatta a vendégeket a különböző adónemekben érkezett bevételekről, azok felhasználásáról, valamint a pályázati forrásokból tervezett beruházásokról. 

A fogadáson Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház művészének műsorát tekinthettük meg. A köszöntők és a beszámolót követően eszmecserék folytak a város vezetője, képviselői és a cégek között arról, hogy hogyan lehet a fejlődést töretlenül folytatni.

Kép forrása: Szeghalom Város Önkormányzata

A Magyar Közlöny 2019. évi 206. számában jelent meg a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása. Jelentős változások várhatóak 2020 szeptemberétől az OKJ-s képzések területén.

Az életbe lépő új Országos Képzési Jegyzékben a korábbi 760 OKJ szakmából kevesebb, mint 200 maradt. OKJ-szakképesítést szeptember 1-jétől két év alatt, csak nappali vagy esti tagozaton, szakképző iskolában lehet megszerezni.

A felnőttképzés célja egy konkrét szakképesítés megszerzése, továbbá az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása, akár élethosszig tartó szakmai képzése, a munkaerő-piacon értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése, vagy a jelenleginél magasabb szakképesítés megszerzésének elősegítése. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a felnőttképzés a közhiedelemben a munkanélküliek ismételt kilépését jelenti a munkaerőpiacon. 

A Magyar Közlöny szeptember 30-ai, 162-es számában részletesen olvasható az Országos Képzési Jegyzék módosításáról szóló kormányrendelet, valamint a szakképesítés, illetve a szakképesítés-ráépülések teljes listája. A felnőttoktatással foglalkozó cégek ez év december 31-ig indíthatnak iskolarendszeren kívüli képzéseket a régi OKJ szerint, amelyeknek szakmai vizsgáját 2022. december 31-ig kell megszervezni. Az érettségire épülő szakképzéseket csak iskolai rendszerben lehet tanulni. Az új megalkotott képzési jegyzék az alapszakmákon túl mindössze 73 részszakképesítést tartalmaz, amelyeket iskolarendszeren kívül, tanfolyam formájában lehet csak megszerezni. 

A Békés Megyei Kormányhivatal jelenleg hatályos felnőttképzést szervező intézmények jegyzése: A Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzéke. 

A legtöbben év végére elfáradunk a mindennapos gályázás, a rohanás mellett, mindezek mellé a magánélet terhét is cipeljük. Valljuk be, mindannyiunknak jól esik, amikor megköszönik az elvégzett munkánkat. Vésztőn minden év decemberében, karácsony előtt pár nappal az intézmények dolgozói közösen ünnepelnek. Ünneplik a szépet, a jót, a nehézségek együttes leküzdését és a reményteljes kezdetet! 

Mi sem lehetne jobb terápia december utolsó napjaiban, mint egy közös karácsonyi ünneplés, amely közösségformáló is egyben. A karácsonyi ünnepségen városunk polgármestere, Karakas Anikó mondott ünnepi beszédet, melyben megköszönte mindenki egész éves munkáját. Kiss Viktória tanítványai bécsi keringőt mutattak be, majd az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak bemutatóját láthattuk. Legyen ünnep címmel hallgathattuk meg Gyulai Viktória és Andrew J.K. fantasztikus zenés karácsonyi dalokból összeállított csokrát.

A műsorok után Karakas Anikó polgármester asszony pohárköszöntője következett, végezetül a meghívott vendégek egy kellemes hangulatú, beszélgetősbarátkozós vacsorán vettek részt.  

További képeket Facebook oldalunkon találnak!

Harminc család vehet részt a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramban Vésztőn 2020-ban is. A Szociális Földprogram egyik kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű emberek életminőségének a javításához.

Vésztő Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II.26.) számú rendeletének 30. § (2) bekezdése alapján Szociális földprogramot hirdetett meg a 2020-as évre is.

A szociális földprogram szakmai előadását Balogh Csilla igazgatási csoportvezető és Tölcsér Csaba, a programban felelős szakmai segítő koordinátor tartotta.

Vésztő Város Önkormányzata ebben az évben 930.000 Forint támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A pályázatban sikeresen bejutott harminc családhoz vetőmagokat, palántákat és márciusban tizennyolc darab kisállatot (baromfi) helyeznek ki, amelyekhez a szerződő felek indító, nevelő és befejező tápot is kapnak.

Tölcsér Csaba szakmai koordinátor elmondta, hogy széles körben próbálták meg a vetőmagokat és a palántákat is kiválasztani. Vetőmagok közül többek között borsót, uborkát és hagymát, míg palánták közül paradicsomot, paprikát, káposztát, zellert is adnak a kiválasztott családoknak.

A tájékoztató végén a résztvevők aláírták a szerződést az önkormányzattal.

Videónkat itt tekinthetik meg!

A novemberi képviselő-testületi ülésen terítéken volt az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves beszámolója, a térítési díj rendeletének módosítása és a Ruzsadent Kft. Székhely változásának tudomásul vétele.  

Szeghalom városa minden évben megtartja közmeghallgatását, melyen nem volt ez alkalommal felszólaló. Ezt követően a testület elfogadta a napirendi pontokat.  

Macsári József, polgármester elmondta, hogy a háromnegyedéves beszámoló nem kötelező jellegű, de ők ezzel is kívánják tájékoztatni a lakosságot, valamint havonta elszámolást nyújtanak be a Magyar Államkincstár felé. Kiemelte, hogy 2,6 milliárd Forintot meghaladó költségvetési főösszeggel gazdálkodnak. A februárban elfogadott alapköltségvetés 600 millió Forintos összeggel változott meg. A város bevétele a háromnegyedéves átlagnak megfelelően, 93%-ban teljesültek, ami az év végére nagy valószínűséggel eléri a 100%-ot. A működési bevételek meghaladták a tervezett szintet. Felhalmozási bevételeit is megnőttek. A költségvetés kiadási oldalán 62,8%-ban a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok; a dologi kiadások; az ellátottak pénzbeli ellátása teljesült. A képviselő-testület ezután egyhangúan elfogadta a polgármester kiegészítését és a beszámolóját. 

Az intézményt működtető központ 5%-os nyersanyag érték- és térítési díj emelkedésének megtárgyalását hallgathattuk meg. Macsári József polgármester a napirendhez kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy nőttek az élelmiszerek beszerzési árai, a garantált bérminimum és az üzemanyagárak is, valamint felhívta a figyelmet a közbeszerzéssel beszerzett élelmiszerek megvételére, ami nem minden esetben úgy teljesül, ahogy kellene. Ács Zsolt képviselő-úr felszólalásában javasolta, hogy az 5%-os támogatási arányt növeljék. Ács képviselő úr felvetésére Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony reagált, aki kellőképpen tájékoztatta a hozzászólókat. A képviselők szavaztak a napirendi javaslatról, amelyet két tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

A bejelentések között benyújtott és benyújtani kívánt TOP-os pályázatokról tájékoztatta a polgármester a hallgatóságot. Ilyen az őstermelői piac létrehozásának pályázata, amelyet harmadik nekifutásra kívánnak megpályázni. Döntést hoztak arról is, hogy a Tildy Zoltán Általános Iskola Arany János Tehetségprogramban való résztvevőinek támogatásáról is döntöttek, amelyet egyhangúan elfogadtak. 

Elégedetlenségét fejezte ki Ács Zsolt képviselő úr a Szeghalmi Futball Club és a Szeghalmi Női Kézilabda Club igénylésével kapcsolatosan. Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony szintén nehezményezte, hogy a sportegyesületek vezetői az utolsó pillanatban adták be indítványukat. Dr. Farkas József alpolgármester indítványozta, hogy az egyesületi igénylést vegyék le napirendjükről, és egy konkrétabb, megalapozottabb kérelmet nyújtsanak be a kérelmezők a testület elé.  

Bartis Márton képviselő úr felszólalásában faültetésre tett indítványt. A képviselő-testületi ülést ezt követően lezárta Macsári József polgármester.  

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!