Idén ünnepli ötödik születésnapját a Színes tintákkal álmodom festészeti területi verseny, amelynek a vésztői Sinka István Művelődési Központ ad helyet évek óta. A 2020. február 28-án megtartott rendezvényen célja ebben az évben is a versenyzők életkorának megfelelő szakmai képességének, festészetismereteinek, tudásának bemutatása és értékelése, továbbá a művészetoktatás szépségeire való felhívás volt. 

A rendezvényt megnyitotta Szegediné Kutasi Emma rajztanárnő, aki egyben a főszervezője és egyik megálmodója a versenynek. Szegediné Kutasi Emma köszöntője után Juhász Mária a Szabó Pál Általános Iskola intézményvezető-helyettese beszélt a művészet varázsáról, értékéről, valamint egy virágcsokorral köszönte meg a rajztanárnő áldozatos munkáját. A rendezvényen részt vett Karakas Anikó Vésztő város polgármestere, valamint a háromtagú zsűri. A zsűri elnöke Boldogné Horváth Ilona festőművész, dr. Baloghné Pruha Mária reklámgrafikus és Boldog Andrea ékszerkészítő. A Kreatív munkaközösség által szervezett versenyre idén a sarkadi és a szeghalmi kistérség, valamint a helyi iskolákból érkeztek a diákok, akik egy kellemes hangulatú versenyen vehetnek részt. 

Kiss Viktória tánckoreográfus vezetésével különleges táncelőadást tekinthettünk meg. A tánccsoport előadása után a korcsoportok megkapták a versenyfeladatokat. A művészeti alkotáshoz a megadott időkereten belül halk zene és optimális fényviszonyok társultak. A gyermekek művészi alkotásait izgalommal kíséri figyelemmel a zsűri és a szervező is.  

Az idei év második képviselő-testületi ülésen a testület szavazott a 2020.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, a belső ellenőrzésről, SZMSZ szabályozásról, ösztöndíj rendszer felállításáról, a művelődési központ munkatervéről és szolgáltatási tervéről, az óvodai beiratkozásról, valamint a Vésztői Újság megreformálásáról is. 

A képviselő-testület tizenkét napirendi pontot tárgyalt, amelyben végül szinte mindegyikben sikerült döntést hozni.  

Az első napirendi pontban az önkormányzatoknak, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani a testületnek – tájékoztatta a jelenlévőket Karakas Anikó polgármester asszony. A Korm. rendelet 2. § (1) szerint az önkormányzat saját bevételének minősül a helyi adóból származó bevétel; az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel; az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel; a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel; a bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint, adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása; a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára; a váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke; az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege; a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár; a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték; a hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 

Az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege egyik évben sem éri el az 50%-os jogszabályi küszöbhatárt. A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, majd egyhangúan elfogadta. 

A második napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról folyt az egyeztetés. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 2 806 567 e Forintban, a bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 588 058 ezer Forintban határozta meg. A költségvetési rendelet hatálya kiterjed Vésztő Város Önkormányzatára, Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalra, a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsődére, a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola, és Városi Könyvtárra, a Vésztői Városüzemeltetési Irodára, valamint Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeumra. A hiánycsökkentésről tett javaslatot Kéri Viola osztályvezető asszony, aki Szabó Gézáné képviselő asszony felvetéseire is reagált a költségvetéssel kapcsolatban. A napirendi pont hét igen, egy tartózkodás mellett elfogadásra került. 

A harmadik napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről döntöttek. A képviselő-testület 2019. december 18. napján tartott ülésén 266/2019. (XII. 18.) számú KT. határozatával döntött Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervéről, melyben a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”; a Központi orvosi rendelő – “Orvosi Centrum” megvalósítása Vésztőn” és TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00049 azonosító számú pályázat támogatásainak felhasználásának ellenőrzését jelölte meg. Vésztő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Cs.A.Cs. Könyvvizsgálói és Informatikai Zrt. céget bízza meg Vésztő Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervében jóváhagyott ellenőrzések lefolytatására az árajánlatában szerepeltetett bruttó 635.000 Ft összegű megbízási díjért. A két feladatra összesen 20 revizori napot számoltak. A polgármesteri tájékoztató után a képviselők egyhangúan elfogadták a napirendi pontot.  

A negyedik napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött a tanács. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó helyi szabályozást jelenleg a 23/2014. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. A képviselő-testület 2019. novemberi testületi ülésén módosította az SZMSZ-t. A mostani rendeletmódosítást az indokolja, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet, több kormányzati funkció megnevezését változtatta meg, így szükséges ezek átvezetése a szervezeti és működési szabályzaton. 

A megnevezésében változott kormányzati funkciók:  

 • Köztemető-fenntartás és -működtetés;  
 • Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás; 
 • Háziorvosi alapellátás; 
 • Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok; 
 • Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés; 

A rendeletből kivezetésre kerülő kormányzati funkciók az alábbiak az Adó-, vám- és jövedéki igazgatás; a Rövid időtartamú közfoglalkoztatás; a Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás; az Építményüzemeltetés és a Takarítás. 

A rendeletbe felvenni kívánt kormányzati funkciók: 

 •  Közterület rendjének fenntartása 
 • Bűnmegelőzés 
 •  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 • Mezőgazdasági támogatások 
 •  Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
 • Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 • Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
 • Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 • Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
 •  Zöldterület-kezelés 
 •  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 • Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
 •  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 •  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 • Civil szervezetek programtámogatása 
 • Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások 
 • Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
 • Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
 • Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei. 

A polgármester részletes tájékoztatója után elfogadásra került a napirendi javaslat. 

Az ötödik napirendi pontban döntéshozatal született a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről. Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület 2020. évi ülésterve alapján júliusban rendes képviselő-testületi ülés nem lesz, így a nyári igazgatási szünet időpontja 2020. július 1. – 2020. július 31., a téli igazgatási szünet 2020. december 21. – 2021. január 3. közötti időszakban javasolt. Mint kiderült, a hivatalban dolgozók leterheltsége miatt az éves rendes szabadságok kiadása nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet elrendelésével a szabadságok kiadása megkönnyíthető. Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, a lakossági ügyfélfogadást biztosítani kell. Az alábbi időszakokra tett elrendelést: nyári igazgatási szünet: 2020. július 1. – 2020. július 31. (23 munkanap); téli igazgatási szünet: 2020. december 21. – 2021. január 3. (7 munkanap). A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed, továbbá figyelembe veszi, hogy 2021. január 4-én hatályát veszti a rendelet. A képviselőknek felvetései és némi aggályai támadtak az ügyelet folyamatosságával kapcsolatban, amire megnyugtató választ kaptak a település vezetőjétől. Ezt követően elfogadásra került a napirendi pont. 

A hatodik napirendi pontban Vésztő Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására tettek javaslatot. A felülvizsgálatot követően szükségessé vált az együttműködési megállapodás módosítására, mivel az önkormányzat a nemzetiségi feladatok sikeresebb végrehajtása érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adta a tulajdonában lévő Vésztő, Kossuth Lajos utca 49-51. szám alatti ingatlan II. emelet 6. számú helyiségét, amelyet már igénybe is vehettek – tájékoztatta a jelenlevőket Karakas Anikó. 

A hetedik napirendi pontban döntéshozatal született a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodásról. Vésztő Város Önkormányzata a település közrendjének, közbiztonságának megóvása és javítása érdekében Vésztő belterületén digitális térfigyelő kamerarendszert épített ki. A térfigyelő kamerák által továbbított felvételek a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett munkaállomásra kerülnek továbbításra, illetve rögzítésre és az adatok tárolása is itt történik, azonban a kamerarendszer által közvetített élőképek a Szeghalmi Rendőrkapitányság objektumában működő szolgálatirányító parancsnoki helyiségben elhelyezett munkaállomásra kerülnek továbbításra. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta és támogatta az együttműködési megállapodást a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A javaslatot egyhangúan megszavazta a képviselő-testület. 

A nyolcadik napirendi pontban „Helyi Ösztöndíj Program” támogatási szabályzatának elfogadása a „Humán szolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című EFOP-1.5.3-16-2017-00113 pályázathoz kapcsolódóan tett napirendi javaslatot Karakas Anikó polgármester. Vésztő Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei (Bélmegyer Község Önkormányzata, Körösladány Város Önkormányzat, Körösújfalu Község Önkormányzata, Szeghalom Város Önkormányzata, Vejsze Kulturális Egyesület) 2017. Évben Konzorciumi Együttműködési Megállapodást írtak alá a projekt megvalósítása érdekében. A pályázat célja a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a célterületén élő 25 év alatti fiatal lakosság számára, illetve a humánszolgáltatásban (oktatás, közművelődés, egészségügy, szociális terület) dolgozók tanulmányainak támogatására. Fő célja megfelelő anyagi feltételek biztosítása a 25 év alatti, átképzés és nyelvvizsga megszerzése esetén 25 év feletti lakosság helyben tartására. Dr. Mike László alpolgármester indítványozta, hogy az egészségügy-orvostudomány területén tanulókat kiemelten támogassa a pályázat. Szabó Sándor és Kocsis Ádám képviselő urak is elfogadásra és támogatásra ítélték a napirendet, amelyet a bizottságok is egyhangúan támogattak. 

A kilencedik napirendi pontban a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár 2020. évi Munkatervét és Szolgáltatási Tervét tárgyalták. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár fenntartója, az intézmény 2020. évre vonatkozó munkatervét és annak részeként éves szolgáltatási tervét elfogadta. A képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében elrendeli az intézmény elfogadott 2019. évi szolgáltatási tervének a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon történő közzétételét legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. Csüllög László képviselő a január végi testületi ülésen jelezte elégtelenségét az akkori anyaggal kapcsolatban, amit a művelődési központ nyújtott be. A mostani munkatervet elfogadhatónak és részletesnek tartja már, amit támogat is. A Sinka István Művelődési Központ 2020.évi munkatervét egyhangúan elfogadott a képviselő-testület. 

A tizedik napirendi pontban a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás időpontjának és az intézményi működés egyes elemeinek meghatározásáról döntött a testület. A jogszabályi előírások értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a felvétel időpontjáról, valamint határozza meg az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét, és az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé az EMMI rendeletben meghatározottak szerint.  

 1. Az óvodába történő jelentkezés módja és a felvétel időpontja: 

A Vésztő Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda esetében a beiratkozás a központi óvodában történik az intézmény vezetője által kijelölt helyiségben és a kijelölt személyek közreműködésével, ahol a szülőnek be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját; gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát. Az óvoda intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az EMMI rendeletben meghatározott időkereten belül a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás a 2020. év április hó 27-30-ig tartó időszakban 7.30 – 17.00 óra között történik meg.  

 1. Az óvoda heti és éves nyitvatartási ideje: 

Az EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése akként rendelkezik, hogy az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  

A Vésztő Város Önkormányzatának fenntartásában működő Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde telephelyei hétfőtől-péntekig 6.30 órától 17.00 óráig tartanak nyitva. 

Az óvoda tervezett nyári nyitva tartására vonatkozóan: 2020. június 19-ig minden óvoda nyitva tart. 2020. június 12-től július 17-ig a Központi Óvoda tart ügyeletet. 2020. július 20-tól augusztus 21-ig a Komlódi-falvi Óvoda és Mini Bölcsőde tart ügyeletet. 2020. augusztus 24-től minden óvoda nyitva lesz.  

III. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje:  

A bölcsőde ebben az évben mindösszesen két hét időtartamban, 2020. év június hó 22. napjától július hó 3. napjáig tartana zárva. Nyitás július 6-án. 

A Képviselő-testület a 2020/2021-es nevelési évben a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsődében indítható óvodai csoportok számát kilenc csoportban határozta meg. Az óvoda intézményvezető távolmaradása miatt nem kaptak választ több kérdésükre a képviselők. A képviselő-testület a napirendi pontot a kérdések megválaszolása nélkül is elfogadta. 

A tizenegyedik napirendi pontban Lázár Attila és Csüllög László önálló képviselői indítványát tárgyalta a testület a Vésztői Újság megjelenésével kapcsolatosan. Az indítványban több kérdést is felvettek a képviselők a polgármester és a jegyző számára. A képviselők indítványozzák a Vésztői Újság arculatváltását, valamint a cenzúrát és az újság élére felelős szerkesztőt kívánnak, aki felel az újság teljes tartalmáért, megjelentetéséért. Csüllög képviselő a megjelentetés gyakoriságáról is érdeklődött. Szabó Gézáné képviselő asszony részletesen, visszamenőleg számadatokkal mutatta be a Vésztői Újság megjelentetésével kapcsolatos adatokat. A polgármester asszony az arculatváltás időtartamának 2020. június hónapot jelölte meg. A napirendi pontról nem született döntés. 

A tizenkettedik napirendi pontban a polgármester szóbeli tájékoztatóját hallgathattuk meg. Karakas Anikó elmondta, hogy az Esély Otthonnal kapcsolatos pályázat a végére ér hamarosan, és a nyertes pályázók március 1-vel vehetik igénybe a lakásokat. A városvezető és az alpolgármester tárgyalást folytatott a Lidl vállalattal az esetleges letelepedés miatt, amelyről most nemleges választ kaptak. A Temető zárhatósága is megoldódik, hiszen megrendelésre kerültek a kihelyezésre kerülő táblák, amelyen a nyitvatartási idő lesz feltüntetve. Erről a lakosságot értesíteni fogják több fórumon is.  

A beszámoló után Csüllög László képviselő a lakosokat metszési munkálatokra hívta, amelyet a héten vasárnap kívánnak megtartani. Bővebb információt a lakossági akcióval kapcsolatosan a képviselő úrtól kérhetnek.  

Harminc család kapta meg február 24-én Vésztőn a vetőmagokat és a palántákat, amelyeket a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramban elnyertek. A Szociális Földprogram egyik kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű emberek életminőségének a javításához, egzisztenciateremtési esélyeinek növeléséhez.

Vésztő Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II.26.) számú rendeletének 30. § (2) bekezdése alapján Szociális földprogramot hirdetett meg a 2020-as évre is. Vésztő Város Önkormányzata ehhez 930.000 Forint támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A pályázatban sikeresen bejutott harminc családhoz vetőmagokat, palántákat és márciusban tizennyolc darab kisállatot (baromfi) helyeznek ki, amelyekhez a szerződő felek indító, nevelő és befejező tápot is kapnak.

A szociális földprogramról Tölcsér Csaba, a programban felelős szakmai segítő koordinátor beszélt a jelenlevőknek. A szociális földprogram három tevékenységből tevődik össze. Az első a “Háztáji konyhakertek megművelésének elősegítése”, a második a “Családi állattartás, állattenyésztés beindítása”, és a harmadik tevékenység a “Családi mintakert kialakítása”.

Vetőmagok közül babot, borsót, sárgarépát, burgonyát és vegyszereket kaptak a projektben résztvevők. A projekt a bevont családok önellátó, valamint önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését célozza meg. A pályázati kiírás szerint a kiskert művelésére és az állattartásra irányuló folyamatos munkavégzés komoly munkatapasztalatot eredményezhet. A program keretében a támogatásban részesült családok folyamatos tanácsadásban részesülnek megfelelő kontroll mellett.

Ötödik alkalommal került megrendezésre Vésztőn 2020. február 21-én a Stylus Szépírási Verseny, amelyre ezúttal harminchárom iskolából érkeztek a döntőbe jutott versenyzők! A verseny helyszíne és egyben a verseny megálmodója a Kis Bálint Református Általános Iskola. 

Az V. Stylus Szépírási Versenyre idén 33 intézményből közel 100 pályamű érkezett az elődöntőbe. Ebből 29 iskola versenyzői jutottak a döntőbe.  A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás. 

A versenyre Magyarországról Balmazújvárosból, Békésről, Berettyóújfaluból, Budapestről, Debrecenből, Dombrádról, Hernádnémetiből, Kecskemétről, Kétpóról, Kisújszállásról, Komádiból, Kunhegyesről, Makóról, Mezőtúrról, Miskolcról, Orosházáról, Tápiószőlősről, Tatáról, Zsadányból és természetesen Vésztőről érkeztek a diákok és kísérőik. 

A Partiumból Élesdről, Érköbölkútiból, Érkörtvélyesről, Érsemjénről, Hegyközszentmiklósról, Nagyváradról, Székelyhídról és Tótiból érkeztek a döntőbe jutott diákok.  

A verseny napját különböző programokkal tették színessé a szervezők. A délelőtti nyitó áhítat után a felnőtt kísérők egy előadáson vehettek részt. Az előadást Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár tartotta “Az internet-generáció pedagógiai kihívásai” címmel. 

A kora délután folyamán játszóház várta a gyermekeket és kísérőiket. Ezt követően a “Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” című zenés irodalmi műsort tekinthették meg. A műsor után kihirdetésre kerültek a verseny legjobbjai.  

A zsűrit Szabó Istvánné Nagy Magdolna középiskolai tanár, mesterpedagógus és Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár alkotta, akiknek nem volt könnyű dolguk.    

Az alábbi helyezéseket érték el a versenyzők a különböző évfolyamokon: 

Második évfolyam:

 1. hely:Pataky Zsófia (Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen)
 2. hely: Csatlós Milán (Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola)
 3. hely: Kaszoni Enikő (Hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola) 

Harmadik évfolyam:

 1. hely: Bukor Márton (Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda)
 2. hely: Balmaz Boglárka (Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen és Tóbi Bence (Zsadányi Református Általános Iskola)
 3. hely: Kaszoni Réka (Hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola)  

Negyedik évfolyam: 

 1. hely: Orosi Orsolya, (Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen) 
 2. hely: Bede Anna Eszter (Petőfi Sándor Elméleti Líceum, Székelyhíd) és Kuti Emma Viola (Kecskeméti Református Általános Iskola) 
 3. hely: Dudás Viktória, (Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat) 

Ötödik évfolyam: 

 1. hely: Gráczer Hanna, (Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat)
 2. hely: Tóth Jázmin Hanna (Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI, Berettyóújfalu) 
 3. hely: Pap Dóra (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békés) 

Hatodik évfolyam: 

 1. hely: Varga Tímea (Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda) 
 2. hely: Nagy Nelli Boglárka (Debrecen-Bánki Református Általános Iskola) 
 3. hely: Rácz Boglárka (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békés) 

Hetedik évfolyam: 

 1. hely: Tóth Boglárka Lelle (Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI, Berettyóújfalu) 
 2. hely: Rézsó Róbert (Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat) 
 3. hely: Szekeres Viktória (Hernádnémeti Református Általános Iskola) 

Nyolcadik évfolyam: 

 1. hely: Földesi Andrea (Kis Bálint Református Általános Iskola, Vésztő) 
 2. hely: Vastag Boglárka (Tatai Református Gimnázium) 
 3. hely: Szilágyi Zoé (Mezőtúri Református Kollégium) 
Forrás: Kis Bálint Református Általános Iskola

Gratulálunk a díjazottaknak!

Képeinket megtekinthetik az alábbi linken!

Ismételten megrendezésre került február 15-én a vésztői Sinka István Művelődési Központban a Kis Bálint Református Általános Iskola kiváló hangulatú Farsangi mulatsága.

2020. február 15-én, délután szeretettel fogadta résztvevőit a Kis Bálint Református Általános Iskola hagyománnyá vált gyermek-és ifjúsági rendezvénye: a Farsangi mulatság. A programok rendkívül színesek és szórakoztatóak voltak. A programok között szerepelt egyéni- és csoportos jelmezbemutató, tombola, táncház a Csűrdöngölő zenekarral,  és finom sütemények, szendvicsek várták a résztvevőket.

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

 

 

A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság évértékelőt tartott 2020. február 21-én Békéscsabán, ahol az ülésen ismertették a 2019-es közlekedésbiztonsági helyzetet és a bizottság baleset-megelőzési tevékenységet. 

A tanácskozáson részt vett Hudák Pál r. ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, a bizottság elnöke ismertette Békés megye baleseti helyzetét.  

Békés megyében csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. Országosan a halálos közlekedési baleset is kevesebb volt 2019-ben, mint 2018-ban. Békés megyében a személyi sérüléses balesetek 80%-a három okra vezethető vissza. Az egyik az elsőbbségi szabályok megszegése, a második a gyorshajtás és a harmadik kanyarodási szabálytalanság. 

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 57%-át személyautó-vezetők, 21%-át pedig a kerékpárosok okozták. Tavaly Békés megyében 45-tel kevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mint 2018-ban. A súlyos és a könnyű sérüléssel járó balesetek száma csökkent, halálos baleset ugyanakkor az előző évhez képest kettővel több volt a 2018-as adatokhoz képest.  

Az ittasan okozott balesetek száma csökkent, de még így is magasabb, mint az országos átlag. Az 54 ittasan okozott balesetből 32 esetben nem gépjárművezető volt az okozó. Kedvező tendencia figyelhető meg a kerékpárosokat érintő balesetek számában, 2019-ben 24-gyel kevesebb ilyen eset történt, mint előző évben. 

A gyalogosok kilenc személyi sérüléssel járó balesetet okoztak. Az elmúlt négy évben szerencsére nem történt olyan közlekedési baleset Békés megyében, amelyben gyermek vesztette volna életét. Ugyanakkor a gyermekbalesetek száma 4-gyel emelkedett. A balesetben megsérült gyermekek több mint fele utasként sérült meg. 

A közúti közlekedési balesetek számának emelkedése miatt tavaly a rendőrség egy országos baleset-megelőzési programot dolgozott ki. A Pofátlan(TAN)ítás elnevezésű kezdeményezés Békés megyében is működik és tárt fel kirívó, rendkívül veszélyes szabálytalanságot. A rendőrség célja, hogy kiszűrjék azokat, akik nem tartják be az előírásokat a forgalomban, és nemcsak magukat, hanem másokat is veszélyeztetnek. Békés megyében több civil autóval a rendőrök folyamatosan ellenőrzéseket végeznek. 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság több megyei és országos baleset-megelőzési, felvilágosító programot is indított. Ilyen volt a 2019/2020-as tanévben indított kilenc iskolabusz, amelyben a buszokon baleset-megelőzéssel kapcsolatos, közlekedési témájú gyermekrajzokat, grafikákat és figyelemfelhívó mondatokat ábrázoló matricák láthatók. További program volt a „Közlekedik a család” országos vetélkedősorozat, vagy a „Megvilágosodás Napja”.  A „Toleranciát az éveknek” című, időseknek szóló program. A városi baleset-megelőzési bizottságok titkárai az elmúlt évben közel 20 ezer óvodásnak, általános iskolás és középiskolás diáknak tartottak ismeretterjesztő előadásokat. A „Biztonságos Közlekedés Gyermekszemmel” rajzpályázat országos fordulóján három Békés megyei fiatal rangos helyezést ért e.  

A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság arra kér mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, óvatosan, türelmesen közlekedjen vigyázzon magára, családtagjaira és legyen tekintettel a közlekedő partnerekre is! 

 

A legtöbben azt vallják, hogy a kolbász csak akkor az igazi, ha saját maguk gyúrják, ízesítik és töltik – erről bizonyosodhattunk meg február 22-én Vésztőn, a második Vésztői Disznótoros Fesztivál és Pálinka mustrán, amely a Sinka István Művelődési Központ és Vésztő Város Önkormányzatának közös rendezvénye. A tizenhét induló csapat nagyja a mindenki által ismert recept alapján gyúrt és ízesített, de voltak, akik titkos hozzávalókat is felhasználtak a még kulinárisabb ízélmények elérése érdekében.  

Szerencsére az időjárás is kedvező volt a reggeli látvány disznóvágáshoz, ahol a böllér és segítői a kétszáz kilós hízót profi módon, alig két óra alatt megperzselte, kaparta, vágta és már fel is dolgozta a sütéshez, főzéshez! A Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület Turbucz István vezetésével készítette kora reggel a hagymásvért, majd a töltött káposztát. Az egyesület elnöke elmondta, hogy a mai nap a fel nem használt húst ledarálják, amit begyúrnak és megtöltenek, hogy nagyon finom száraz kolbász legyen belőle a majálisra, amit a civil szervezetek fognak közösen elfogyasztani a jeles napon.  

Míg az asszonyok sürögtek-forogtak, addig a sátorban hivatalosan is megkezdődött a megnyitó. A rendezvény megnyitóján részt vett dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Karakas Anikó Vésztő Város polgármestere, Fabulya Attila pálinkamester, valamint Varga István és Bondár Károly zsűrielnökök.

A képen: Karakas Anikó Vésztő Város polgármestere, dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Varga István zsűri, Bondár Károly zsűri, Fabulya Attila pálinkamester

Elsőként a városvezető, Karakas Anikó köszöntötte a versenyző csapatokat és a kilátogató vendégeket. A polgármester asszony köszöntő beszédében kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos a rendezvény közösségteremtő ereje és a hagyományok ápolása, majd jó versenyzést kívánt. Dr. Kovács József országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy nagyon fontos minden ilyen rendezvény, ami a hagyományápolást mutatja be az utókor számára, és hivatalosan is megnyitotta a fesztivált.  

A köszöntő után elrajtolt a kolbászgyúró és kolbásztöltő verseny. Minden csapat felkészült a megmérettetésre, és beszerezve a megfelelő technikai eszközöket, fűszereket, és a munkafolyamatok pontos elosztásával nekivágtak a versenynek. Természetesen minden csapat odafigyelt, hogy meglegyen a megfelelő folyadékpótlás, aminek elmaradhatatlan része a pálinkával való koccintás volt az asztaloknál.

A fesztivál zenei hangulatát Horváth Robi alapozta meg. Az ebéd után a Megafon együttes foglalta el a színpadot, akik klasszikus mulatós zenével fokozták a fesztivál jó hangulatát.

A kolbászokat Bondár Gábor és Varga István bírálta. Nagyon sok igazán finom, egyedi ízvilággal találkozhatott a zsűri, akik külön pontozták az asztalok terítését, a higiéniát, valamint a felhasznált alapanyagokat és a színvilágot is kíméletlenül nézték!

Fabulya Attila okleveles pálinkamester zsűrizését lehetett meghallgatni a pálinka szerelmeseinek a művelődési központban, valamint kérdezhettek is az adott bírálatról. A pálinkamester elmondta, hogy a pálinkamustrára nevezett versenyzők párlatainál a pálinka illatát, zamatát és ízét fogja pontozni. A pálinkabíráló zsűri csapatát erősítette Pap Roland, Berényi Pál, Gelle Krisztián valamint Elek István és fia, Elek Attila. A pálinkabírálat során részletesen kielemeztek minden beérkezett mintát az értékelők. Nagyon sok igazán finom, egyedi ízvilággal találkozhatott a zsűri. A minta között szerepelt mangó, berkenye, körte, kékfrankos törköly, szilva, szamóca, cseresznye, birs, földieper és kajszibarack is.  

A versenyzők, szurkolóik és a kilátogatók igazi bulihangulatot teremtettek kora délutánra. Természetesen a jókedvű adományozás sem maradhatott el a rendezvényről, hiszen hagyományos disznótoros ételeket kóstolhattak jelképes összeg fejében a kilátogatók, ezzel is támogatva a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesületet. 

Mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést. A kolbászkészítők között különdíjban részesült a Barátság Nyugdíjas Egyesület. Harmadik helyezést ért el Vésztő Város Önkormányzatának csapata, második lett a Vésztői Polgárok Egyesülete és az első helyet a Szabó Pál Általános Iskola seperte be! 

A győztes SZPÁI csapat!

A pálinkamustra eredményhirdetése következett ezután. A pálinkamustrára nevezőket emléklappal díjazták, valamint bronz, ezüst és arany minősítésben részesültek a legjobbak.

Bronz minősítésben részesült:

 • Dézsi László vadkörte párlata,
 • Nemes József birsalma párlata,
 • Sándor Mihály szilva párlata,
 • Csüllög Irén szilva párlata,
 • Szabó Sándor szilva párlata,
 • Nemes József szamóca párlata.

Ezüst minősítésben részesült:

 • Rábai László berkenye párlata.
 • Dézsi László Irsai Olivér pálinkája.

Arany minősítésben részesült:

 • Molnár Mihály kékfrankos törköly párlata,
 • Molnár Mihály cserszegi fűszeres párlata.
 • Dézsi Csaba cseresznye pálinkája.

Vésztő legjobb pálinkájának címbirtokosa Nemes József lett kajszibarack pálinkájával.

A délután folyamán a kilátogatókat és a mulatókat a szolnoki születésű dalos pacsirta, Dóree várta, aki remek hangulatot varázsolt! A Disznótoros fesztivál este hat órakor került lezárásra.

A rádiókban, híradókban gyakran hallhatunk arról, hogy valahol az országban ismét egy családon belüli erőszak, kapcsolati erőszak történt. Szerencsére egyre nagyobb nyilvánosságot kap ez a tabu téma, amelyről sokan nem is mernek beszélni, sem segítséget kérni.  A statisztikák szerint minden héten belehal egy nő az eltitkolt családon belüli erőszakba. Ennek megállítására indított Varga Judit igazságügyi miniszter zéró toleranciát, a rendőrség célzott kampányt! 

A nők elleni erőszak leggyakoribb formája a kapcsolati erőszak, melynek számos megnyilvánulási formája létezik a fizikai vagy szexuális bántalmazáson túl. 2013-ban életbe lépett az új magyar Btk, Európa egyik legszigorúbb büntető törvénykönyve, amely kiemelten védi a nőket és  bünteti a nők elleni erőszakos bűncselekményeket. A kapcsolati erőszak visszaszorításában kiemelten fontos a probléma mielőbbi jelzése és a segítségkérés.

A kapcsolati erőszak áldozatainak védelmében indított országos programot az Ökumenikus Segélyszervezet az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, hogy felhívják a figyelmét az áldozatoknak, van hová fordulniuk. Kiemelten fontos, hogy az érintettek a lehető leghamarabb jelezzék a bántalmazást. Ingyenesen hívható az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat mellett, összesen 20 krízisközpont, 8 titkos menedékház, 21 félutas kiléptető ház és 7 kríziskezelő ambulancia nyújt különböző segítő szolgáltatásokat az érintetteknek. 

Egy mobiltelefonos applikáció is segít beazonosítani a kapcsolati erőszak formáját, ráadásul a Kapcsolj egyből! térképes keresője megmutatja, melyik az a segítő intézmény, amelyik a leghamarabb elérhető a bántalmazott számára. Az applikáció gyors hívó pánikgombja azonnal az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálathoz kapcsol, a szolgáltatást telefonról és a Kapcsolj egyből! weboldalról letölthető. Krízishelyzetben az OKIT segélyvonal száma is segíthet, a 06-80-20-55-20-as telefonszám ingyenesen hívható a nap 24 órájában. Akinek tanácsra van szüksége vagy bizonytalan, mit tegyen válsághelyzetben, a kríziskezelő ambulanciákhoz fordulhat segítségéért, anonim módon is. 

A kríziskezelő ambulanciák elérhetőségei: 

Budapest +36-70-525-0536 budapest.krizisambulancia@segelyszervezet.hu 

Miskolc +36-30-309-1552 miskolc.krizisambulancia@segelyszervezet.hu 

Devecser + 36-70-933-8060 veszpremmegye@voroskereszt.hu 

Mosonmagyaróvár +36-70-598-1101 ambulancia.movar@gmail.com 

Kaposvár + 36-82-812-476 krizisambulancia.kaposvar@gmail.com 

Orosháza +36-30-781-7951 oroshaza.krizisambulancia@segelyszervezet.hu 

Szolnok + 36-30-305-2919 szolnok.krizisambulancia@segelyszervezet.hu 

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

A videóban az “Elfojtott sikolyok” című kampány videóanyagát használtuk fel a Rendőrség engedélyével.

Immáron negyvenharmadik alkalommal hirdetett győztest a Békés Megyei Hírlap az “Az év sportolója”, és tizenharmadik alkalommal “Az év embere” kategóriákban, akik 2019. évben is kimagasló teljesítményükkel öregbítették a megye és a saját településük hírnevét mind országos, mind nemzetközi szinten.

A Sportgálára Békéscsabán, a Csabagyöngyében került sor február 17-én. A rendezvény keretében délután „Az Év Női Sportolói”; „Az Év Férfi Sportolói”; „Az Év Csapata”; „Az Év Edzője” és „Az Év Embere” díjak kerültek kiosztásra. 

A gálát Takács Árpád kormánymegbízott nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, a sportolók mindannyiunk hősei, hiszen ők mutatnak nekünk példát akaraterőből, küzdeni tudásból és a rendezvény legfőbb üzenete az, hogy Békés megyében is lehet alkotni, hatni, eredményeket elérni.  

A kormánymegbízott kifejtette: “dicséretes, hogy a Békés Megyei Hírlap megtartotta, hagyománnyá tette a kimagasló sport és emberi teljesítmények elismerését. A sikeres emberek, a kiválóságok máshol és máskor világsztárok is lehetnének, de mi nem akarunk máshol élni, mert Békés megye az otthonunk, itt vagyunk itthon: itt akarunk érvényesülni és magyarul álmodni. Vidéki embernek lenni ugyanis nem földrajzi kérdés, hanem büszkeség és Békés megye nem periféria, hanem a nemzet közepe, ahol szorgalmas, dolgos, tisztességes, tehetséges emberek élnek.” 

Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap főszerkesztőjének kérésére a résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Hajtman János vívómesterre, Szabó Károlyra, a Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület örökös tiszteletbeli elnökére, és Baukó Andrásra, a Békéscsaba 1912 Előre nyugalmazott masszőrjére. 

Sportszakemberek, közéleti személyiségek és sportújságírók szavazatai alapján Az év női sportolói kategóriában harmadik helyen végzett Szél Anna birkózó (Orosházi Spartacus Birkózó Klub), második lett Mitykó Veronika súlyemelő (Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület) és első helyen végzett Márton Anita súlylökő (Kopp Békéscsabai Atlétikai Club). 

Az év férfi sportolói kategóriában harmadik helyet szerezte meg Hidvégi Nándor karatés (Békéscsabai Lakótelepi SE-Debreczeni Team). Második lett Kós Benedek kajakos (Szarvasi Kajak-kenu VSZC) és első helyen Véró Alex fekvenyomó (Orosházi Toldi SE) diadalmaskodott.  

Az év csapata versenyben a harmadik helyet a Vésztői Marvel Team SE férfi fekvenyomó csapata szerezte meg. A csapatok mezőnyében második helyen az Orosházi FKSE-Linamar NB-I férfi kézilabdacsapata, és az első helyet a Békéscsabai RSE extraligás női röplabdacsapat szerezte meg.   

A Marvel Team Testépítő Szabadidősport Egyesületet 2002-ben alapította néhány vésztői sportszerető, a fekve nyomásnak elkötelezett fiatalember. Az egyesület a Magyar Erőemelő Szövetség tagszervezete.  Évek óta Magyarország legeredményesebb fekvenyomó csapata és nemzetközi szinten is Európa- és Világbajnoki címekkel büszkélkedhetnek. 2010 óta (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) folyamatosan megnyerték a Fekvenyomó Magyar Bajnokságot csapat szinten. A Nemzeti Versenysport Szövetség 39 sportági szövetség 59 kiválóságának adott át elismerést a 2019-ben nyújtott teljesítményekért. Ilyen elismerésben részesült Balog Nátán vésztői sportolói is. A Marvel Team SE. nevéhez 26 országos rekord fűződik. Az egyesületből Balog Nátánnak sikerült világ- és Európa-rekordot döntenie.

Az év Békés megyei leány utánpótláskorú versenyzője címet Kukely Anna kézilabdázó (EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE); Az év Békés megyei fiú utánpótláskorú versenyzője címet Keszthelyi Zsombor párbajtőröző (Alföld Vívó Akadémia) nyerte. Az év edzője versenyben harmadik lett Nyerges Attila (Szarvasi Kajak-kenu VSZC), második Bökfi János (Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület) és első helyet szerezte meg Eperjesi László (Kopp Békéscsabai Atlétikai Club). 

A Békés Megyei Hírlap különdíját Vizsnyai Dávid aszteliteniszező (Vandháti DSE) vehette át, a beol.hu közönségszavazás győztese Makra Noémi tornász (Torna Club Békéscsaba), Podani Milán szarvasi akrobatikus motoros és a Békéscsaba 1912 Előre SE csapata lett. 

Az év embere-díj ötödik helyezettje Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár vezetője lett. Az év embere-díj negyedik helyezettje Raffay Györgyné arany- és gyémántdiplomás kamuti pedagógus. Az év embere-díj harmadik helyezettje dr. Fekete István tavaly nyugdíjba vonult csecsemő- és gyermekgyógyász, békéscsabai házi gyermekorvos végzett. Második helyen az Aranypánt-díjjal is elismert Sztojka Edina diplomás ápoló és az első helyezett Nagy Lászlóné Szöllősi Teréz lett Kardoskútról.  

Takács Árpád kormánymegbízott Az év embere kategória különdíját Komróczki Aliznak, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és Harangozó Imrének néprajzkutató, tanárnak kiemelkedő tevékenységéért adományozta. 

Képeinket megtekinthetik az alábbi linken!

Írta: Lingurár Tímea

 

Negyvenöt éves a Sárréti Társastánc Klub – Zsúfolásig megtelt a szeghalmi Városi Sportcsarnok hozzátartozókkal, barátokkal, táncrajongókkal február 8-án, hiszen alapításának jubileumi évfordulóját ünnepelte a Sárréti Társastánc Klub.  

A jubileumi táncgálán számtalan formációt tekinthettük meg. A társastánc tagozat Sziliné Csáki Emília vezetésével alakult. A gála folyamán köszöntőt mondott a város vezetője Macsári József, valamint Sziliné Csáki Emília és Kenyeres Csaba táncpedagógusok, akik meghatódva köszönték meg a rengeteg támogatást a szülőknek, a városnak és a táncosoknak. A rendezvényen a több éves táncmúlttal rendelkező táncosok is színpadra léptek, akik közül sokan kitüntetést vehettek át áldozatos munkájukért. 

Az egyesület repertoárjában láthattuk a bécsi keringőt, az Abba formációt vagy az évtizedek óta játszott és imádott Chilly Cha Cha-t! A szeghalmi sportcsarnok közönsége egy varázslatos hangulatú gálát és egyedi, színvonalas produkciókat láthatott. Szeghalom Városa méltón lehet büszke arra, hogy egy ilyen sikeres klub működik a településen. 

Képeket az alábbi link alatt találnak! 

A teljes videó megtekinthető az alábbi linken! 

A képeket készítette: Barna Gyula