VÉSZTŐ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK FŐBB NAPIRENDI PONTJAIRÓL VALÓ BESZÁMOLÓ (2019.12.18)

Az év utolsó képviselő-testületi ülésén a képviselők az egymás közti információáramlás fontosságára és a képviselői munka ellátására tettek javaslatokat, valamint döntöttek két sürgősségi indítványról is, amit többen felháborítónak találtak és azonnali megoldásra javasoltak! 

Vésztő Város polgármestere, Karakas Anikó a napirendek előtt tájékoztatást adott, hogy a városvezetés munkavégzésének zökkenőmentessége érdekében a megüresedett álláshelyeket sikerült betölteni. A pénzügyi osztály élére Kéri Violát, a Városfejlesztési Osztály vezetőjének Kiss Bettinát, az adócsoport vezetésére pedig dr. Szucsigán Ádámot jelölték ki. A Városüzemeltetési iroda élén Gyulai András dolgozik.  

A napirendi pontok előtt két sürgősségi indítványt is tárgyaltak. A Vésztői bel- és külterületi út fejlesztésének megtárgyalását Kiss Bettina prezentálta. Mint kiderült, nem került közúti biztonsági audit tervezésre a pályázat megtervezésekor, emiatt az önkormányzat most 650.000 Forintot kell biztosítson ennek a helyrehozására. Csüllög László képviselő pontosítást kért, amelyet meg is kapott az osztályvezető asszonytól. Kiss Bettina elmondta, a TOP-os pályázat által 129 millió Forintot nyertek el. Az első körben a szakmai beszámolók elfogadásra kerültek a pályázatban, a második szakmai beszámoló hiánypótlás alatt van.  

A második sürgősségi indítvány szintén egy TOP-os pályázat, amely az Orvosi Centrum hibáját tárja fel. A polgármester asszony elmondta, hogy egy mindenre kiterjedő hiányosságokat feltáró és a hiányosságokat pótló összeállítást kaptak dr. Mike László alpolgármestertől, aki többszöri bejárás és egyeztetés után készítette el az Orvosi Centrum tényleges működéséhez szükséges eszköz- és műszaki átszervezést. Mindez azért szükséges, hogy a városban az Orvosi Centrum ténylegesen betudja tölteni az ellátásra váró funkcióját, valamint a szakrendelőknek megfelelő helységeket és technikai állapotokat tudjanak biztosítani. Ehhez kérte a képviselő társak elvi támogatását, hogy a költségvetés terhére biztosítják ezen hiányosságot pótlását, továbbá kiemelte, hogy most nem a felelősöket kell keresni, hanem a sürgős megoldást. 

Dr. Mike László költségvetési tervezete alapján a Védőnői Szolgálatra 3.435.000 Forint, míg az Orvosi Centrum rendelőihez 6.726.000 Forint szükséges. Az alpolgármester beszámolójából kiderült, hogy a kivitelezővel nem került bejárás, valamint hatalmas hiányosságok vannak, amelyek most súlyos milliókba kerülnek a vésztői lakosoknak. Az alpolgármester arra kérte a képviselőket, hogy támogassák az indítványt és rövid időn belül, 2020. március 1-ig a műszaki, tárgyi és kivitelezési problémákat közösen oldják meg. Az Orvosi Centrum hiányossága több képviselőnél is kiverte a biztosítékot, amely miatt több felszólalás érkezett. Csüllög László képviselő hozzászólásában kifejtette, hogy az előző képviselő testületnek is megkérdőjelezendő a felelőssége, amely őt is terheli, valamint a nem megfelelő információhiányra hívta fel a figyelmet. Az ország egészségügyi válságát emelte ki Kocsis Ádám képviselő, aki, mint mondta, nekünk nem kell elfogadni ezt a helyzetet, hogy nem megfelelő az ellátás, hanem a hiányzó 10 millió Forintot oda kell ítélni és támogatni kell az Orvosi Centrum végleges befejezését. A hosszas átbeszélés után a képviselők hét igen szavazattal elfogadták az indítványokat.  

A képviselő-testület első napirendi pontjában a települési adóról szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről döntöttek egyhangúan, amely 2020. január 1-től lép életbe. Karakas Anikó polgármester asszony az építményadót is ki szeretné vezetni a későbbiekben.  

A második napirendi pontban a címer használat pontosítását fixálták le, amelyet már az előző testületi ülésen tárgyaltak. A városi címer kereskedelmi és reklámcélú előállítása, felhasználása és forgalomba hozatala engedélyhez kötött, továbbá a címer engedély nélkül megjeleníthető természetes személy által kitűzőn, képeslapon, pólón, kiadványokon, amennyiben az nem sérti a város jó hírnevét és a megjelenítés nem kereskedelmi és reklám célokat szolgál. 

A harmadik napirendi pontban a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek. Új támogatási formában települési támogatásként tüzelőutalványt kapnak ez évtől az érintettek. A testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

A negyedik napirendi pontban a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 21/2013. (XI. 8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek, miszerint a felsőfokú köztisztviselők illetményének kiegészítésére 20, míg az érettségivel rendelkezők esetében 10%-os illetmény kiegészítésre van lehetőség, amelyet az önkormányzat évről-évre megszavaz.  

hetedik napirendi pontban elbírálásra került Varga Sándor egyéni vállalkozó kérelme is, aki Újiráz és Bélmegyer Községektől származó szennyvíz befogadás iránti kérelmét nyújtotta be. Határozati javaslat alapján a képviselő-testület, mint a helyi szennyvíztisztító telep tulajdonosa, 2019. év december 18-tól kezdődően hozzájárul ahhoz, hogy az Újiráz és Bélmegyer Községnél keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., mint működtető hozzájárulása mellett a vésztői szennyvíz-tisztítóban kerüljön elhelyezésre.  

Az előző testületi ülésen hangot kapott a 2020-as év belső ellenőrzési terve, amelyet a mai nappal Vésztő Város Önkormányzata pontosított. Ezek alapján két pályázatot választottak ki. Az egyik a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázat, a másik az „Orvosi Centrum” megvalósítása Vésztőn” című TOP-4.1.1-15-ös azonosító számú pályázat. Ezen kiválasztott pályázatok alapján az önkormányzat 20 revizori napot határozott meg. Eddig három pályázat érkezett be a belső ellenőrzési munkálatok ellátásra, amelyből a testület a legkedvezőbb árajánlatot fogja elfogadni.  

A kilences napirendi pontban a 2020. évi járási startmunka program – támogatás igényléséről határoztak. Kéri Viola tájékoztatásából kiderült, hogy a tervek szerint a startmunka programban 206 fő kerül foglalkoztatásra. A programok 2020. március 1-től 2021. február 28-ig tervezhetőek. A járási programok besorolását három pontban határozták meg. Ilyen a mezőgazdasági program, a helyi sajátosságokra épülő program és a szociális jellegű programok (amely magában foglalja a korábbi belvíz-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programokat). A startmunka program 100%-ban állami támogatású. A dologi kiadások támogatása 86-92% között van. Dr. Mike László alpolgármester kérte, hogy értelmes, tartalmas és minőségi munkát végezzenek a közfoglalkoztatottak. A polgármester asszony arra kérte a képviselőket, hogy ha van egyéni javaslatuk a közmunkaprogramban való feladatok ellátására, akkor tegyék meg azt részére, hiszen az ellátásra váró feladatokat a településen augusztus 31-ig tudják változtatni.  

A tizenharmadik napirendi pontban a 2020-as munkatervet fogadta el a testület. Minden hó utolsó hetének szerdáján, 14.00 órától tartják a testületi-üléseket, amelyet a pénzügyi bizottság is támogatott. Az írásos anyagokat, előterjesztéseket pedig az azt megelőző héten csütörtökig kell eljuttatni az érintettek részére. 

A bejelentések között a polgármester asszony tájékoztatásul adta, hogy a két ülés között egy rendkívüli testületi ülést tartottak, amely három fontos munkaterületre korlátozódott. Az egyik a bérmaradványok átcsoportosítása volt, továbbá elmondta, hogy a TOP-os pályázatok egyeztetése is megtörtént. Karakas Anikó delegáltjaként dr. Mike László alpolgármester vett részt a Leader program tájékoztatóján. Az alpolgármester elmondta, hogy a megismert Leader pályázat terhére szeretnék a későbbiekben a temetőt rendbe tenni, korszerűsíteni és biztonság technikailag fejleszteni, továbbá beszámolt arról is, hogy egyeztetés történt a Sinka István Művelődési Központ vezetőjével a 2020. év programtervezetéről is.  

A bejelentések és felvétések között hosszasan tárgyalták a Vésztői Újság szerepét és funkcióját is a településen. Lakossági panaszokat is hallhattunk. Ilyen panasz volt a Sinka István Művelődési Központ színház termének por szennyezettsége, a csatornák nem megfelelő működése, valamint több utcában be nem vezetett szennyvíz-beruházás is. A felvetett kérdésekre a polgármester asszony adott szóbeli tájékoztatást.  

A teljes anyagot hamarosan megtekinthetik Youtube csatornánkon!