A legtöbben év végére elfáradunk a mindennapos gályázás, a rohanás mellett, mindezek mellé a magánélet terhét is cipeljük. Valljuk be, mindannyiunknak jól esik, amikor megköszönik az elvégzett munkánkat. Vésztőn minden év decemberében, karácsony előtt pár nappal az intézmények dolgozói közösen ünnepelnek. Ünneplik a szépet, a jót, a nehézségek együttes leküzdését és a reményteljes kezdetet! 

Mi sem lehetne jobb terápia december utolsó napjaiban, mint egy közös karácsonyi ünneplés, amely közösségformáló is egyben. A karácsonyi ünnepségen városunk polgármestere, Karakas Anikó mondott ünnepi beszédet, melyben megköszönte mindenki egész éves munkáját. Kiss Viktória tanítványai bécsi keringőt mutattak be, majd az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak bemutatóját láthattuk. Legyen ünnep címmel hallgathattuk meg Gyulai Viktória és Andrew J.K. fantasztikus zenés karácsonyi dalokból összeállított csokrát.

A műsorok után Karakas Anikó polgármester asszony pohárköszöntője következett, végezetül a meghívott vendégek egy kellemes hangulatú, beszélgetősbarátkozós vacsorán vettek részt.  

További képeket Facebook oldalunkon találnak!

Minden év decemberében tartja éves karácsonyi ünnepségét a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület. Idén, december 7-én tartották hagyományos karácsonyi rendezvényüket és éves beszámolójukat.

Hegyesi Zsuzsanna az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az egyesület éves munkájáról adott számadást. Az ünnepi és szakmai beszámoló után a tagok egymásnak műsorral kedveskedtek az ebéd mellé. Az előadások után megköszönték a nyugdíjasok az egyesület elnökének és néhány tagjának egész éves kitartó munkáját.

Már csak a finom ebéd volt hátra, és az önfeledt, jókedvű mulatság, melyhez az MHM zenekar biztosította a talpalávalót!

Videó az alábbi link alatt!

Az év utolsó képviselő-testületi ülésén a képviselők az egymás közti információáramlás fontosságára és a képviselői munka ellátására tettek javaslatokat, valamint döntöttek két sürgősségi indítványról is, amit többen felháborítónak találtak és azonnali megoldásra javasoltak! 

Vésztő Város polgármestere, Karakas Anikó a napirendek előtt tájékoztatást adott, hogy a városvezetés munkavégzésének zökkenőmentessége érdekében a megüresedett álláshelyeket sikerült betölteni. A pénzügyi osztály élére Kéri Violát, a Városfejlesztési Osztály vezetőjének Kiss Bettinát, az adócsoport vezetésére pedig dr. Szucsigán Ádámot jelölték ki. A Városüzemeltetési iroda élén Gyulai András dolgozik.  

A napirendi pontok előtt két sürgősségi indítványt is tárgyaltak. A Vésztői bel- és külterületi út fejlesztésének megtárgyalását Kiss Bettina prezentálta. Mint kiderült, nem került közúti biztonsági audit tervezésre a pályázat megtervezésekor, emiatt az önkormányzat most 650.000 Forintot kell biztosítson ennek a helyrehozására. Csüllög László képviselő pontosítást kért, amelyet meg is kapott az osztályvezető asszonytól. Kiss Bettina elmondta, a TOP-os pályázat által 129 millió Forintot nyertek el. Az első körben a szakmai beszámolók elfogadásra kerültek a pályázatban, a második szakmai beszámoló hiánypótlás alatt van.  

A második sürgősségi indítvány szintén egy TOP-os pályázat, amely az Orvosi Centrum hibáját tárja fel. A polgármester asszony elmondta, hogy egy mindenre kiterjedő hiányosságokat feltáró és a hiányosságokat pótló összeállítást kaptak dr. Mike László alpolgármestertől, aki többszöri bejárás és egyeztetés után készítette el az Orvosi Centrum tényleges működéséhez szükséges eszköz- és műszaki átszervezést. Mindez azért szükséges, hogy a városban az Orvosi Centrum ténylegesen betudja tölteni az ellátásra váró funkcióját, valamint a szakrendelőknek megfelelő helységeket és technikai állapotokat tudjanak biztosítani. Ehhez kérte a képviselő társak elvi támogatását, hogy a költségvetés terhére biztosítják ezen hiányosságot pótlását, továbbá kiemelte, hogy most nem a felelősöket kell keresni, hanem a sürgős megoldást. 

Dr. Mike László költségvetési tervezete alapján a Védőnői Szolgálatra 3.435.000 Forint, míg az Orvosi Centrum rendelőihez 6.726.000 Forint szükséges. Az alpolgármester beszámolójából kiderült, hogy a kivitelezővel nem került bejárás, valamint hatalmas hiányosságok vannak, amelyek most súlyos milliókba kerülnek a vésztői lakosoknak. Az alpolgármester arra kérte a képviselőket, hogy támogassák az indítványt és rövid időn belül, 2020. március 1-ig a műszaki, tárgyi és kivitelezési problémákat közösen oldják meg. Az Orvosi Centrum hiányossága több képviselőnél is kiverte a biztosítékot, amely miatt több felszólalás érkezett. Csüllög László képviselő hozzászólásában kifejtette, hogy az előző képviselő testületnek is megkérdőjelezendő a felelőssége, amely őt is terheli, valamint a nem megfelelő információhiányra hívta fel a figyelmet. Az ország egészségügyi válságát emelte ki Kocsis Ádám képviselő, aki, mint mondta, nekünk nem kell elfogadni ezt a helyzetet, hogy nem megfelelő az ellátás, hanem a hiányzó 10 millió Forintot oda kell ítélni és támogatni kell az Orvosi Centrum végleges befejezését. A hosszas átbeszélés után a képviselők hét igen szavazattal elfogadták az indítványokat.  

A képviselő-testület első napirendi pontjában a települési adóról szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről döntöttek egyhangúan, amely 2020. január 1-től lép életbe. Karakas Anikó polgármester asszony az építményadót is ki szeretné vezetni a későbbiekben.  

A második napirendi pontban a címer használat pontosítását fixálták le, amelyet már az előző testületi ülésen tárgyaltak. A városi címer kereskedelmi és reklámcélú előállítása, felhasználása és forgalomba hozatala engedélyhez kötött, továbbá a címer engedély nélkül megjeleníthető természetes személy által kitűzőn, képeslapon, pólón, kiadványokon, amennyiben az nem sérti a város jó hírnevét és a megjelenítés nem kereskedelmi és reklám célokat szolgál. 

A harmadik napirendi pontban a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek. Új támogatási formában települési támogatásként tüzelőutalványt kapnak ez évtől az érintettek. A testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

A negyedik napirendi pontban a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 21/2013. (XI. 8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek, miszerint a felsőfokú köztisztviselők illetményének kiegészítésére 20, míg az érettségivel rendelkezők esetében 10%-os illetmény kiegészítésre van lehetőség, amelyet az önkormányzat évről-évre megszavaz.  

hetedik napirendi pontban elbírálásra került Varga Sándor egyéni vállalkozó kérelme is, aki Újiráz és Bélmegyer Községektől származó szennyvíz befogadás iránti kérelmét nyújtotta be. Határozati javaslat alapján a képviselő-testület, mint a helyi szennyvíztisztító telep tulajdonosa, 2019. év december 18-tól kezdődően hozzájárul ahhoz, hogy az Újiráz és Bélmegyer Községnél keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., mint működtető hozzájárulása mellett a vésztői szennyvíz-tisztítóban kerüljön elhelyezésre.  

Az előző testületi ülésen hangot kapott a 2020-as év belső ellenőrzési terve, amelyet a mai nappal Vésztő Város Önkormányzata pontosított. Ezek alapján két pályázatot választottak ki. Az egyik a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázat, a másik az “Orvosi Centrum” megvalósítása Vésztőn” című TOP-4.1.1-15-ös azonosító számú pályázat. Ezen kiválasztott pályázatok alapján az önkormányzat 20 revizori napot határozott meg. Eddig három pályázat érkezett be a belső ellenőrzési munkálatok ellátásra, amelyből a testület a legkedvezőbb árajánlatot fogja elfogadni.  

A kilences napirendi pontban a 2020. évi járási startmunka program – támogatás igényléséről határoztak. Kéri Viola tájékoztatásából kiderült, hogy a tervek szerint a startmunka programban 206 fő kerül foglalkoztatásra. A programok 2020. március 1-től 2021. február 28-ig tervezhetőek. A járási programok besorolását három pontban határozták meg. Ilyen a mezőgazdasági program, a helyi sajátosságokra épülő program és a szociális jellegű programok (amely magában foglalja a korábbi belvíz-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programokat). A startmunka program 100%-ban állami támogatású. A dologi kiadások támogatása 86-92% között van. Dr. Mike László alpolgármester kérte, hogy értelmes, tartalmas és minőségi munkát végezzenek a közfoglalkoztatottak. A polgármester asszony arra kérte a képviselőket, hogy ha van egyéni javaslatuk a közmunkaprogramban való feladatok ellátására, akkor tegyék meg azt részére, hiszen az ellátásra váró feladatokat a településen augusztus 31-ig tudják változtatni.  

A tizenharmadik napirendi pontban a 2020-as munkatervet fogadta el a testület. Minden hó utolsó hetének szerdáján, 14.00 órától tartják a testületi-üléseket, amelyet a pénzügyi bizottság is támogatott. Az írásos anyagokat, előterjesztéseket pedig az azt megelőző héten csütörtökig kell eljuttatni az érintettek részére. 

A bejelentések között a polgármester asszony tájékoztatásul adta, hogy a két ülés között egy rendkívüli testületi ülést tartottak, amely három fontos munkaterületre korlátozódott. Az egyik a bérmaradványok átcsoportosítása volt, továbbá elmondta, hogy a TOP-os pályázatok egyeztetése is megtörtént. Karakas Anikó delegáltjaként dr. Mike László alpolgármester vett részt a Leader program tájékoztatóján. Az alpolgármester elmondta, hogy a megismert Leader pályázat terhére szeretnék a későbbiekben a temetőt rendbe tenni, korszerűsíteni és biztonság technikailag fejleszteni, továbbá beszámolt arról is, hogy egyeztetés történt a Sinka István Művelődési Központ vezetőjével a 2020. év programtervezetéről is.  

A bejelentések és felvétések között hosszasan tárgyalták a Vésztői Újság szerepét és funkcióját is a településen. Lakossági panaszokat is hallhattunk. Ilyen panasz volt a Sinka István Művelődési Központ színház termének por szennyezettsége, a csatornák nem megfelelő működése, valamint több utcában be nem vezetett szennyvíz-beruházás is. A felvetett kérdésekre a polgármester asszony adott szóbeli tájékoztatást.  

A teljes anyagot hamarosan megtekinthetik Youtube csatornánkon! 

Harminc család vehet részt a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramban Vésztőn 2020-ban is. A Szociális Földprogram egyik kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű emberek életminőségének a javításához.

Vésztő Város Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II.26.) számú rendeletének 30. § (2) bekezdése alapján Szociális földprogramot hirdetett meg a 2020-as évre is.

A szociális földprogram szakmai előadását Balogh Csilla igazgatási csoportvezető és Tölcsér Csaba, a programban felelős szakmai segítő koordinátor tartotta.

Vésztő Város Önkormányzata ebben az évben 930.000 Forint támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A pályázatban sikeresen bejutott harminc családhoz vetőmagokat, palántákat és márciusban tizennyolc darab kisállatot (baromfi) helyeznek ki, amelyekhez a szerződő felek indító, nevelő és befejező tápot is kapnak.

Tölcsér Csaba szakmai koordinátor elmondta, hogy széles körben próbálták meg a vetőmagokat és a palántákat is kiválasztani. Vetőmagok közül többek között borsót, uborkát és hagymát, míg palánták közül paradicsomot, paprikát, káposztát, zellert is adnak a kiválasztott családoknak.

A tájékoztató végén a résztvevők aláírták a szerződést az önkormányzattal.

Videónkat itt tekinthetik meg!

Vasárnap meggyújtásra került a második adventi gyertya is Szeghalmon a Szabadság téren elhelyezett adventi koszorún.
A rendezvényt segítette a Szeghalmi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai projekt vezetője, Schmidt Gabriella. A rendezvény színvonalát emelte Gál István harsonaművész előadása, valamint a térre érkezett Mikulás is, aki mandarint és szaloncukrot osztott a gyermekeknek.

Kép forrása: Szeghalom Város Önkormányzata

Videónkat itt tekinthetik meg!

A Sinka István Művelődési Központban december 6-án a Békés Megyei Culinary Team szervezésében nyolcvan gyermek díszített mézeskalácsot Ambrus György Krisztián vezetésével azzal a szándékkal, hogy karácsony szellemét és az ünnepi készülődést tegyék még varázslatosabbá!  

Az asztalok körül szorgos kis kezekkel készültek a szebbnél-szebb mézeskalácsok az írókával! Szemmel láthatóan hatalmas élmény és jó szórakozás volt ez minden gyermek számára, akik nagyokat kacagtak és finom édességet majszoltak!   

A Békés Megyei Culinary Team fő célja, hogy megismerjék a nemzetközi gasztronómiában az új trendeket és ezáltal segítsék a gasztronómiai fellendülést Békés megyében. Elkötelezettek a folyamatos szakmai fejlődés iránt, hogy a munkaerőpiacon és a nemzetközi versenyeken is sikerrel állják meg a helyüket!  

Kép forrása: Sinka István Művelődési Központ

Minden év december 6-án Vésztő ünnepi ruhát ölt, hiszen nemcsak a karácsony közeledtével lengi át a várost a szeretet és a békesség, hanem Mikulás napján is, amikor együtt nézhetjük, miképp csillog-villog ünnepi fényében a város karácsonyfája! 

A Sinka István Művelődési Központ munkatársa, Fülöp Erika köszöntött minden kedves megjelentet, majd átadta a szót Vésztő Város polgármester asszonyának Karakas Anikónak. A polgármester asszony köszöntője után, közös éneklés és ünnepi műsor vette kezdetét.  Az ünneplők a díszes fenyőfa köré gyűltek, hogy együtt köszöntsék a télapót. 

A télapó szaloncukorral jutalmazott minden gyermeket, majd rénszarvas szánjára visszaülve tovább vágtatott az éjszakában, hogy csodát vigyen minden kisgyermek otthonába! 

Kép forrása: Sinka István Művelődési Központ

December 4-én a Mikulás várta az első osztályosokat a Vésztői Tájházban, ahol évről-évre megtartják a mézes napot! A program keretében betlehemi játékokat és népdalt tanulhattak a gyerkőcöt, majd megismerkedtek a mézeskalács készítés rejtelmeivel! A gyerekek a mézeskalács készítésről és a díszítésről Baloghné Szentesi Beát kérdezhették, míg a mulattató talpalávalót Nagy András Balázs vezetésével a Sárkányhúzó Zenekar szolgáltatta! A zenés foglalkozáson a gyerekek népdalt tanultak, és megismerkedtek a régi népi hagyományos juhász viselettel Mahovics Tamás néptáncpedagógus által. Kicsik és nagyok közösen daloltak, tapsoltak, és nagyokat kacagtak!  

 

Advent a várakozás ünnepe Vésztőn is. A Kis Bálint Református Iskolába valóban egy fennkölt várakozás, ahol mindenki részese lehetett egy ünnepi csodának. Idén, huszonnyolcadik alkalommal került megrendezésre az Adventi ajándékkosár elnevezésű program december 1-jén a Sinka István Művelődési Központban. Az esemény a Kis Bálint Református Általános Iskola szervezésében valósult meg.

Elsőként az Olajág Gyermekkórus adott műsort, majd Dorcsák Ignác Pál tiszteletes úr mondott ünnepi áldást. Az ünnepi köszöntő és áldás után az első osztályosok gyertyafűzését tekinthettük meg, melyet Ökrös Dániel táncpedagógus tanított be. A gyermekek műsora után a Kankalin Citerazenekar adott rendkívül színvonalas bemutatót. A délutáni programot a színjátszó csoport fantasztikus előadása zárta, akik Arany János: A fülemile című színdarabjával zárták be műsorukat. A rendezvény végén meggyújtásra kerültek az adventi koszorún a gyertyák is.  

Advent első vasárnapjával megkezdődött az egyházi évnek az az időszaka, amikor Jézus Krisztus eljövetelére, az ő születésére, a karácsony ünnepére készülünk telis-tele várakozással, hogy a hétről-hétre meggyújtásra kerülő gyertyákkal közelebb kerüljünk nemcsak a megváltóhoz, hanem egymáshoz, és önmagunkhoz! Dévaványán nagy hagyománya van a közös adventi készülődésnek, hiszen a térségben az egyik legnagyobb adventi koszorút Dévaványán készítik el a helyi lakosok segítségével! Ebben az évben december első vasárnapján Czank Gábor katolikus plébános ünnepi beszédet mondott a megjelentek számára, majd a GYSZC Dévaványai Tagintézményének diákjai adtak elő rendkívül színvonalas műsort! 

Fotó: Ambruzs-Szabó József