VÉSZTŐ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK FŐBB NAPIRENDI PONTJAIRÓL VALÓ BESZÁMOLÓ (2019.11.27)

A novemberi képviselő-testületi ülésen közmeghallgatás várta a lakosokat, valamint döntöttek több év végén fontos napirenden szereplő ügyről. Ilyen fontos döntésnek bizonyult Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve, a címer használata vagy az “Adományok Háza” felállításának kezdeményezése. 

Minden évben megtartja Vésztő városa a kötelezendően tartandó közmeghallgatását, amelyen szép számmal vettek részt a helyi lakosok. Az alábbi felvetések hangoztak el: szemétlerakó kihelyezése a Bartók Béla utcán lévő buszmegállókhoz; parlagfű irtás Vésztő teljes területén; hirdetőtábla áthelyezése; a piactér kerítésének folytatása; útfelújítás, szemétszállítás és a Tájház felújítása.  

A képviselő-testület először meghallgatta a felvetett panaszokat, majd egyenként válaszoltak a kérdésekre. A közmeghallgatás után a testület folytatta a munkáját, és az ülés napirendi pontjait vitatták meg pro és kontra érvekkel. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatának napirendjét, habár elfogadta a testület, de Csüllög László képviselő elégedetlenségét fejezte ki, hogy a Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem vett részt az ülésen, hiszen a közös munkáról szerette volna kérdezni az elnököt.  

A negyedik napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve volt terítéken. Kéri Viola, a Polgármesteri Hivatal megbízott pénzügyi vezetője tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésről, amely a hazai és Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok felhasználásának ellenőrzését célozza.

A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és észrevételeket tettek a képviselő-testület felé. Szabó Gézáné képviselő asszony szintén javaslatot tett, hogy az előterjesztést bővítsék ki az ajánlatot adó személy/cég megnevezésével. További felvetésében kitért arra, hogy az ajánlatkérésben pontosan meg kell határozni, mit kell kérni és mit kell ellenőrizni, valamint konkretizálják, hogy hány pályázatról és milyen pályázatokról van szó.  

Csüllög László képviselő felvetésében külön kérte, hogy az ellenőrzést bővítsék ki a bér- és anyagköltséggel; továbbá kronológiai sorrendet állítsanak fel a vizsgálat során és az érték-arányra is helyezzenek hangsúlyt. Ezenkívül kérte, hogy a TOP-os pályázatok közül a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés és a Sport- és Szabadidő létesítmény kialakítására elnyert 600 millió Forintos beruházás ellenőrzését folytassák le.  

Virágné Rábai Alexandra támogatja Szabó Gézáné felvetését, továbbá kiemelte, hogy bővíteni fogják az ajánlatkérések kritériumait, amelyeknél a lakossági szempontokat is figyelembe veszik.  

Karakas Anikó polgármester asszony elmondta, hogy a belső ellenőrzés társadalmi szempontból is releváns, de felhívta a képviselők figyelmét, hogy jelenleg is olyan sok futó pályázata van az önkormányzatnak, amelyeknek a belső ellenőrzése éveken keresztül zajlana, és erre sem idő, sem elegendő anyagi kapacitása nincs az önkormányzatnak. A felvetések és azoknak megválaszolása után egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot.  

Az ötödik napirendi pontban dr. Mike László alpolgármester indítványozta, hogy Vésztő Város címerének szabad használatáról döntsenek a képviselők. A Szociális és Karitatív Bizottság elnöke, Kocsis Ádám elmondta, hogy támogatják a javaslatot, de kérte, hogy pontosan határozzák meg, milyen esetekben, hogyan, mikor lehet szabadon felhasználni a város címerét. Szabó Sándor képviselő szintén támogatja a javaslatot, de kitért arra, hogy üzleti tevékenységgel rendelkezők is használhassák a város jelképét, amiből bevétele származhat a városnak.  

Szabó Gézáné képviselő asszony kitért arra, hogy az előző ciklusban már szavaztak a címer felhasználásról, továbbá elmondta, hogy fontos pontosítani, mikre lehet használni, mikor, valamint kinek az engedélye kell a címer felhasználásról.  

Dr. Mike László alpolgármester a felvetésekre reagálva, és hangsúlyozta, hogy pontosítani fogják a felhasználás lehetőségét. Ezt követően Lázár Attila és Virágné Rábai Alexandra képviselők is támogatásukat fejezték ki a napirendi javaslattal kapcsolatban. Karakas Anikó polgármester szintén támogatását adta, majd a határozati javaslatot a képviselőket egyhangúan elfogadták. 

A hatodik napirendi pontban az Adományok Házának létrehozásának előterjesztését tárgyalták meg a képviselők, melyet dr. Mike László alpolgármester terjesztett elő. Az Adományok Háza Vésztőn egy szervezetten működő keretrendszerben karitatív szolgáltatásokat végezne. Ilyen lenne a gyermekek részére a játékok adományozása, ruha osztás, élelmiszersegély vagy akár megunt, leselejtezett bútorok osztása a helyi lakosok számára. Külön kiemelte, hogy a rendszernek kiszámíthatónak és fenntarthatónak kell legyen, valamint oda kell figyelni, hogy mindenki egyenlő arányban részesüljön a segítségből.  Kocsis Ádám képviselő hogy hatalmas lehetőségnek tartja mindezt és egy jó adatbázis jöhet létre a perifériára szorult városlakókról az Adományok Háza, valamint szoros kapcsolódási pont lehet az egyház, az önkormányzat és a lakók között. Szabó Sándor képviselő javasolta, hogy a Családsegítő- és a Védőnői Hálózatot is vonják bele a szervezési munkába, valamint helyszínt is javasolt az Adományok Házának felállításához 

Az utolsó napirendi pontban a két ülés között tett polgármesteri munkáról számolt be Karakas Anikó polgármester asszony, aki elmondta, hogy az alakuló ülést követően november 13-án, egy rendkívüli testületi ülésen négy bizottságot hoztak létre. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke Virágné Rábai Alexandra; az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Szabó Sándor; a Szociális és Karitatív Bizottság elnöke Kocsis Ádám és az Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke Berke Lóránd lett.  

A polgármester asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy 7 EFOP-os és 6 TOP-os pályázati beruházás fut jelenleg, amelyeknek áttekintése megtörtént, mindezek mellett felvette a kapcsolatot minden intézménnyel, vezetőséggel, megyei elnökkel, országgyűlési képviselővel, szervezettel. Az Orvosi Centrum felülvizsgálatát kezdték meg, amelyet dr. Mike László alpolgármester kezdeményezett. Továbbá kihangsúlyozta, hogy a TOP-1.4.19-es Bölcsődei férőhelyek bővítése a Komlódi-falvi óvodában hamarosan megindul, hiszen 68 millió Forintot nyert Vésztő városa erre a feladatra. 

Szabó Gézáné képviselő asszony kérte a polgármester asszonyt, hogy a személyét is ért vádak miatt tegyék nyilvánossá a polgármesterek között zajló átadás-átvételt. Karakas Anikó biztosította a képviselő asszonyt, hogy átadásra fog kerülni számára az átadás-átvételkor kapott minden hivatalos irat.  

Csüllög László képviselő a bejelentések között a Nádasdy utcán és a temetőben lévő problémákra hívta fel a figyelmét a vezetőknek.  

A teljes képviselő-testületi ülést hamarosan megtekinthetik Youtube csatornánkon!