Hagyományteremtés céljából tartottak első alkalommal Táncházdélutánt Vésztőn november 28-án, a délutáni órákban. Az összejövetelre az esős idő ellenére is sokan voltak kíváncsiak! Nagyon sok anyuka és apuka kísérte el gyermekét, hogy részt tudjanak venni a havonta megrendezésre kerülő programon.  

A népi játékokat és a tánctanulást Mahovics Tamás, néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere tartja. A talpalávalót Nagy András Balázs vezetésével a Sárkányhúzó Zenekar szolgáltatta Szappanos Gábor és Csordás Mercédesz részvételével. Mahovics Tamás elmondta, hogy szeretnék, ha a táncházdélutánon sokan vennének részt egészen kicsiktől kezdve a nagyokig, amely reményeik szerint havonta fog megvalósulni nemcsak két órában, hanem hosszabb időtartamban!  

Első alkalommal megtanulhattuk A pozsonyi sétatéren megy a villamos című népdalt, valamint könnyen és gyorsan tanulható tánclépéseket sajátíthattunk el, kellő bemelegítés után! A rendkívül színes és egyben szórakoztató két óra nemcsak a táncnak kedvezett, hanem a kapcsolatteremtésnek is. Hiszen nincs is jobb egy olyan programnál, amely kellően szórakoztató, oktató, művészi és emberközeli! A program mezőségi népdalokkal ért véget.  

A szervezők várják továbbra is a résztvevőket! Az esemény következő időpontjáról a Sinka István Művelődési Központ oldalán tudnak tájékozódni!  

A novemberi képviselő-testületi ülésen közmeghallgatás várta a lakosokat, valamint döntöttek több év végén fontos napirenden szereplő ügyről. Ilyen fontos döntésnek bizonyult Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve, a címer használata vagy az “Adományok Háza” felállításának kezdeményezése. 

Minden évben megtartja Vésztő városa a kötelezendően tartandó közmeghallgatását, amelyen szép számmal vettek részt a helyi lakosok. Az alábbi felvetések hangoztak el: szemétlerakó kihelyezése a Bartók Béla utcán lévő buszmegállókhoz; parlagfű irtás Vésztő teljes területén; hirdetőtábla áthelyezése; a piactér kerítésének folytatása; útfelújítás, szemétszállítás és a Tájház felújítása.  

A képviselő-testület először meghallgatta a felvetett panaszokat, majd egyenként válaszoltak a kérdésekre. A közmeghallgatás után a testület folytatta a munkáját, és az ülés napirendi pontjait vitatták meg pro és kontra érvekkel. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatának napirendjét, habár elfogadta a testület, de Csüllög László képviselő elégedetlenségét fejezte ki, hogy a Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem vett részt az ülésen, hiszen a közös munkáról szerette volna kérdezni az elnököt.  

A negyedik napirendi pontban Vésztő Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve volt terítéken. Kéri Viola, a Polgármesteri Hivatal megbízott pénzügyi vezetője tájékoztatta a jelenlevőket az előterjesztésről, amely a hazai és Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok felhasználásának ellenőrzését célozza.

A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és észrevételeket tettek a képviselő-testület felé. Szabó Gézáné képviselő asszony szintén javaslatot tett, hogy az előterjesztést bővítsék ki az ajánlatot adó személy/cég megnevezésével. További felvetésében kitért arra, hogy az ajánlatkérésben pontosan meg kell határozni, mit kell kérni és mit kell ellenőrizni, valamint konkretizálják, hogy hány pályázatról és milyen pályázatokról van szó.  

Csüllög László képviselő felvetésében külön kérte, hogy az ellenőrzést bővítsék ki a bér- és anyagköltséggel; továbbá kronológiai sorrendet állítsanak fel a vizsgálat során és az érték-arányra is helyezzenek hangsúlyt. Ezenkívül kérte, hogy a TOP-os pályázatok közül a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés és a Sport- és Szabadidő létesítmény kialakítására elnyert 600 millió Forintos beruházás ellenőrzését folytassák le.  

Virágné Rábai Alexandra támogatja Szabó Gézáné felvetését, továbbá kiemelte, hogy bővíteni fogják az ajánlatkérések kritériumait, amelyeknél a lakossági szempontokat is figyelembe veszik.  

Karakas Anikó polgármester asszony elmondta, hogy a belső ellenőrzés társadalmi szempontból is releváns, de felhívta a képviselők figyelmét, hogy jelenleg is olyan sok futó pályázata van az önkormányzatnak, amelyeknek a belső ellenőrzése éveken keresztül zajlana, és erre sem idő, sem elegendő anyagi kapacitása nincs az önkormányzatnak. A felvetések és azoknak megválaszolása után egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot.  

Az ötödik napirendi pontban dr. Mike László alpolgármester indítványozta, hogy Vésztő Város címerének szabad használatáról döntsenek a képviselők. A Szociális és Karitatív Bizottság elnöke, Kocsis Ádám elmondta, hogy támogatják a javaslatot, de kérte, hogy pontosan határozzák meg, milyen esetekben, hogyan, mikor lehet szabadon felhasználni a város címerét. Szabó Sándor képviselő szintén támogatja a javaslatot, de kitért arra, hogy üzleti tevékenységgel rendelkezők is használhassák a város jelképét, amiből bevétele származhat a városnak.  

Szabó Gézáné képviselő asszony kitért arra, hogy az előző ciklusban már szavaztak a címer felhasználásról, továbbá elmondta, hogy fontos pontosítani, mikre lehet használni, mikor, valamint kinek az engedélye kell a címer felhasználásról.  

Dr. Mike László alpolgármester a felvetésekre reagálva, és hangsúlyozta, hogy pontosítani fogják a felhasználás lehetőségét. Ezt követően Lázár Attila és Virágné Rábai Alexandra képviselők is támogatásukat fejezték ki a napirendi javaslattal kapcsolatban. Karakas Anikó polgármester szintén támogatását adta, majd a határozati javaslatot a képviselőket egyhangúan elfogadták. 

A hatodik napirendi pontban az Adományok Házának létrehozásának előterjesztését tárgyalták meg a képviselők, melyet dr. Mike László alpolgármester terjesztett elő. Az Adományok Háza Vésztőn egy szervezetten működő keretrendszerben karitatív szolgáltatásokat végezne. Ilyen lenne a gyermekek részére a játékok adományozása, ruha osztás, élelmiszersegély vagy akár megunt, leselejtezett bútorok osztása a helyi lakosok számára. Külön kiemelte, hogy a rendszernek kiszámíthatónak és fenntarthatónak kell legyen, valamint oda kell figyelni, hogy mindenki egyenlő arányban részesüljön a segítségből.  Kocsis Ádám képviselő hogy hatalmas lehetőségnek tartja mindezt és egy jó adatbázis jöhet létre a perifériára szorult városlakókról az Adományok Háza, valamint szoros kapcsolódási pont lehet az egyház, az önkormányzat és a lakók között. Szabó Sándor képviselő javasolta, hogy a Családsegítő- és a Védőnői Hálózatot is vonják bele a szervezési munkába, valamint helyszínt is javasolt az Adományok Házának felállításához 

Az utolsó napirendi pontban a két ülés között tett polgármesteri munkáról számolt be Karakas Anikó polgármester asszony, aki elmondta, hogy az alakuló ülést követően november 13-án, egy rendkívüli testületi ülésen négy bizottságot hoztak létre. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke Virágné Rábai Alexandra; az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Szabó Sándor; a Szociális és Karitatív Bizottság elnöke Kocsis Ádám és az Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke Berke Lóránd lett.  

A polgármester asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy 7 EFOP-os és 6 TOP-os pályázati beruházás fut jelenleg, amelyeknek áttekintése megtörtént, mindezek mellett felvette a kapcsolatot minden intézménnyel, vezetőséggel, megyei elnökkel, országgyűlési képviselővel, szervezettel. Az Orvosi Centrum felülvizsgálatát kezdték meg, amelyet dr. Mike László alpolgármester kezdeményezett. Továbbá kihangsúlyozta, hogy a TOP-1.4.19-es Bölcsődei férőhelyek bővítése a Komlódi-falvi óvodában hamarosan megindul, hiszen 68 millió Forintot nyert Vésztő városa erre a feladatra. 

Szabó Gézáné képviselő asszony kérte a polgármester asszonyt, hogy a személyét is ért vádak miatt tegyék nyilvánossá a polgármesterek között zajló átadás-átvételt. Karakas Anikó biztosította a képviselő asszonyt, hogy átadásra fog kerülni számára az átadás-átvételkor kapott minden hivatalos irat.  

Csüllög László képviselő a bejelentések között a Nádasdy utcán és a temetőben lévő problémákra hívta fel a figyelmét a vezetőknek.  

A teljes képviselő-testületi ülést hamarosan megtekinthetik Youtube csatornánkon! 

A novemberi képviselő-testületi ülésen terítéken volt az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves beszámolója, a térítési díj rendeletének módosítása és a Ruzsadent Kft. Székhely változásának tudomásul vétele.  

Szeghalom városa minden évben megtartja közmeghallgatását, melyen nem volt ez alkalommal felszólaló. Ezt követően a testület elfogadta a napirendi pontokat.  

Macsári József, polgármester elmondta, hogy a háromnegyedéves beszámoló nem kötelező jellegű, de ők ezzel is kívánják tájékoztatni a lakosságot, valamint havonta elszámolást nyújtanak be a Magyar Államkincstár felé. Kiemelte, hogy 2,6 milliárd Forintot meghaladó költségvetési főösszeggel gazdálkodnak. A februárban elfogadott alapköltségvetés 600 millió Forintos összeggel változott meg. A város bevétele a háromnegyedéves átlagnak megfelelően, 93%-ban teljesültek, ami az év végére nagy valószínűséggel eléri a 100%-ot. A működési bevételek meghaladták a tervezett szintet. Felhalmozási bevételeit is megnőttek. A költségvetés kiadási oldalán 62,8%-ban a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok; a dologi kiadások; az ellátottak pénzbeli ellátása teljesült. A képviselő-testület ezután egyhangúan elfogadta a polgármester kiegészítését és a beszámolóját. 

Az intézményt működtető központ 5%-os nyersanyag érték- és térítési díj emelkedésének megtárgyalását hallgathattuk meg. Macsári József polgármester a napirendhez kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy nőttek az élelmiszerek beszerzési árai, a garantált bérminimum és az üzemanyagárak is, valamint felhívta a figyelmet a közbeszerzéssel beszerzett élelmiszerek megvételére, ami nem minden esetben úgy teljesül, ahogy kellene. Ács Zsolt képviselő-úr felszólalásában javasolta, hogy az 5%-os támogatási arányt növeljék. Ács képviselő úr felvetésére Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony reagált, aki kellőképpen tájékoztatta a hozzászólókat. A képviselők szavaztak a napirendi javaslatról, amelyet két tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

A bejelentések között benyújtott és benyújtani kívánt TOP-os pályázatokról tájékoztatta a polgármester a hallgatóságot. Ilyen az őstermelői piac létrehozásának pályázata, amelyet harmadik nekifutásra kívánnak megpályázni. Döntést hoztak arról is, hogy a Tildy Zoltán Általános Iskola Arany János Tehetségprogramban való résztvevőinek támogatásáról is döntöttek, amelyet egyhangúan elfogadtak. 

Elégedetlenségét fejezte ki Ács Zsolt képviselő úr a Szeghalmi Futball Club és a Szeghalmi Női Kézilabda Club igénylésével kapcsolatosan. Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony szintén nehezményezte, hogy a sportegyesületek vezetői az utolsó pillanatban adták be indítványukat. Dr. Farkas József alpolgármester indítványozta, hogy az egyesületi igénylést vegyék le napirendjükről, és egy konkrétabb, megalapozottabb kérelmet nyújtsanak be a kérelmezők a testület elé.  

Bartis Márton képviselő úr felszólalásában faültetésre tett indítványt. A képviselő-testületi ülést ezt követően lezárta Macsári József polgármester.  

Videónkat megtekinthetik az alábbi linken!

Kilencedik alkalommal került megrendezésre Dévaványán a Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny 2019. november 16-án, és 17-én a Dévaványai Folkműhely Egyesület szervezésében. A kétnapos rendezvény helyszínéül a dévaványai Művelődési Ház szolgált, míg a főtámogató Dévaványa Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap.

A rendezvény névadója, Kádár Ferenc, 1958-ban az elsők között kapta meg a Népművészet Mestere díjat. Kádár Ferenc mestere volt a furulya faragásának, valamint mesteri módon, egyedülállóan játszott nádsípon.  

A kétnapos rendezvényre az ország minden pontjáról érkeztek a versenyzők. Ez az alkalom különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen ismét rekordszámú versenyző kívánta megmérettetni népzenei tudását vagy néptánc tehetségét. Az eseményen helyet kap minden olyan műkedvelő, zenei vagy néptánc tanuló, akik a népművészet szeretetét, tovább örökítését, régi hagyományaink tovább adását célozzák meg és ezen szellemiséget képviselik. 

Fotó: Ambruzs-Szabó József

Nagy készülődés előzte meg a huszadik alkalommal megrendezett Nefelejcs estet Vésztőn, melyet a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum vésztői telephelye, a Nefelejcs Otthon rendezett meg november 23-án. A rendezvény célja, hogy a társadalom befogadóvá váljon a fogyatékkal élőkkel szemben.

Az ünnepségen tiszteltét tette a város vezetése, az otthon lakói, dolgozói, támogatói és nagyon sok helyi érdeklődő. A rendezvény háziasszonya Hegyesi Bettina volt.

Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának tanácsnoka ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy örömére szolgál, hogy már huszonegy éve foglalkozik és vesz részt a fogyatékkal élők rendezvényein szerte a megyében. Külön kiemelte, hogy a gondozók, ápolók áldozatos munkájának köszönhetően fejlődnek az ellátottak és ez szeretet és törődés nélkül nem valósulhatna meg. Ezt követően hivatalosan is megnyitotta az estet.

Különleges módon, egy videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket Máté Roland, aki mély érzelemmel beszélt arról, hogy mennyit jelent a szeretet és a kedvesség, amelyet a Nefelejcs Otthon dolgozói és ellátottjai adtak a televíziós műsorvezető, riporter számára.

Az est során láthattuk ifj. Mahovics Tamás néptánc és Gurmai László tangóharmonikás bemutatóját. A Vésztői Mazsorett Együttes és az Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanulói adtak színes, táncra pezsdítő, latin ritmusokkal szórakoztató műsort, majd a Kis Bálint Református Általános Iskola Citera- és Furulyazenekara szórakoztatta a nagyérdeműt. Művészi fellépőként láthattuk Kaszai Erikát, Megyeriné Hodos Szilviát és Tóth Istvánt, akik gyönyörű verseket szavaltak. Hónapok, hetek óta gyakoroltak a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum okányi, dévaványai és a vésztői ellátottjai, akik művészi, szórakoztató előadásukkal lopták magukat az emberek szívébe!

A fantasztikus előadások, műsorszámok után lehetőség nyílt adományozásra, valamint az ellátottakkal, a vezetőkkel és a szolgáltató centrum dolgozóival való közös beszélgetésre és ismerkedésre.

A Református Egyházközösség és intézményei szervezésében “Gyermekeinkért és Intézményeinkért” címmel tizenhatodik alkalommal megrendezett jótékonysági est és bál várta az érdeklődőket Vésztőn a Sinka István Művelődési Központban 2019. november 15-én. 

Az est háziasszonya Kovács Edit volt. A jótékonysági esten műsort adott az Aranypáva és a Vass Lajos nagydíjas Kankalin Citerazenekar. Vendégfellépőként köszönthettük a Belencéres Táncegyüttest és a Talléros zenekart.  

A műsorszámok után megkezdődött a várva várt táncos-zenés bál. A zenéről és a jó hangulatról a Mesterek zenekar gondoskodott.  

A legenda szerint Szent Márton egy libaólban próbált meg elrejtőzni püspökké avatása elől, de a ludak elárulták gágogásukkal. A hagyományokhoz híven kilencedik alkalommal rendezte meg a Vésztői Német Nemzetiségi Önkormányzat a Márton napi libaszépségversenyt mulatsággal egybekötve.   

A Sinka István Művelődési Központban a szervezők a szülőket forralt borral, a kicsiket mézeskaláccsal, libazsíros kenyérrel és finom meleg teával várták. Kihirdetésre került a libaszépségverseny eredménye is. A Szabó Pál Általános Iskola német szakos tanulói énekeltek és verset mondtak, majd Mahovics Tamás néptáncpedagógus vezetésével táncház vette kezdetét!  

További képeket Facebook oldalunkon találnak!

A részvételi demokrácia speciális kérdéseivel foglalkoznak a TOP 5.3.1. projekt keretében Vésztőn minden hónapban. A projektet Ambrus Szilvia koordinálja Vésztőn, Bélmegyeren és Körösújfaluban. A TOP-os projekt a három településen három éven keresztül fog zajlani.

A TOP-5.3.1-es pályázat keretében lehetőség nyílik a helyi közösségek fejlesztésére, amely a közösségi szerepvállalás erősödésedét eredményezi, így nemcsak társadalmi felzárkózás indul el a településen, hanem a közösségi munka hatására az érintettek együttműködnek a problémák megoldásában.

A közös érdek rendkívül fontos erőforrása a közösségi aktivitásnak. Egy település akkor lesz sikeres a lakónépesség megtartásában, ha lakossága számára biztosítja azokat a szolgáltatásokat, amelyek élhetővé, „otthonossá” teszik a települést, kereteket és tartalmat biztosít a szabadidő hasznos eltöltéséhez, ösztönzi a közösségi élet fejlődését. A “Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítási időszaka alatt helyi együttműködést erősítő programokat terveznek a településeken. Ilyen a szakmai tanácsadás; a helyszíni mentorálás, a közösségfejlesztés, szakmai műhelyek létrehozása és képzések beindítása.

A programról és a közösségi beszélgetésekről további információt Ambrus Szilviától kérhetnek, valamint a projekt Facebook oldalán.